Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho việc xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế

Bộ

Hà Hữu Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Phát triển bền vững, Vùng kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Hữu Nga. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế; Xây dựng khung lý thuyết cho việc tổ chức thực hiện Agenda 21 của các địa phương ở Việt Nam; Đề xuất khung chương trình xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế, đóng góp vào việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Đề tài đã làm rõ thêm định nghĩa vùng kinh tế, các quan niệm về vùng kinh tế của quốc tế và của Việt Nam, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng kinh tế của Việt Nam. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Hữu Nga. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế; Xây dựng khung lý thuyết cho việc tổ chức thực hiện Agenda 21 của các địa phương ở Việt Nam; Đề xuất khung chương trình xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế, đóng góp vào việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Đề tài đã làm rõ thêm định nghĩa vùng kinh tế, các quan niệm về vùng kinh tế của quốc tế và của Việt Nam, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng kinh tế của Việt Nam. 

Các tin khác

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho việc xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế

Bộ

Hà Hữu Nga

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2007 - 01/01/2008

Phát triển bền vững, Vùng kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Hữu Nga. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế; Xây dựng khung lý thuyết cho việc tổ chức thực hiện Agenda 21 của các địa phương ở Việt Nam; Đề xuất khung chương trình xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế, đóng góp vào việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Đề tài đã làm rõ thêm định nghĩa vùng kinh tế, các quan niệm về vùng kinh tế của quốc tế và của Việt Nam, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng kinh tế của Việt Nam. 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hà Hữu Nga. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế; Xây dựng khung lý thuyết cho việc tổ chức thực hiện Agenda 21 của các địa phương ở Việt Nam; Đề xuất khung chương trình xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế, đóng góp vào việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Đề tài đã làm rõ thêm định nghĩa vùng kinh tế, các quan niệm về vùng kinh tế của quốc tế và của Việt Nam, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến phát triển bền vững vùng kinh tế của Việt Nam. 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam