Quy trình xuất bản trực tuyến theo tiêu chuẩn mạng quốc tế truy cập các xuất bản phẩm khoa học (INASP) và các vấn đề áp dụng tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Phùng Diệu Anh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 01/01/2008

Thông tin-thư viện, Xuất bản phẩm trực tuyến

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phùng Diệu Anh. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Quy trình xuất bản trực tuyến các xuất bản phẩm khoa học theo mô hình của INASP; khảo sát quy trình xuất bản hiện đang được các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam thực hiện, đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia xuất bản trực tuyến của các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được và những bất cập trong xuất bản trực tuyến trên VJOL của 10 tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam; Đề xuất quy trình xuất bản trên VJOL áp dụng cho hệ thống các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất thiết lập một mô hình xuất bản trực tuyến hiện đại cho các tạp chí của Viện KHXH Việt Nam, tăng cường quảng bá các thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đến với cộng đồng học giả trên toàn thế giới. 

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phùng Diệu Anh. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Quy trình xuất bản trực tuyến các xuất bản phẩm khoa học theo mô hình của INASP; khảo sát quy trình xuất bản hiện đang được các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam thực hiện, đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia xuất bản trực tuyến của các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được và những bất cập trong xuất bản trực tuyến trên VJOL của 10 tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam; Đề xuất quy trình xuất bản trên VJOL áp dụng cho hệ thống các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất thiết lập một mô hình xuất bản trực tuyến hiện đại cho các tạp chí của Viện KHXH Việt Nam, tăng cường quảng bá các thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đến với cộng đồng học giả trên toàn thế giới. 

Các tin khác

Quy trình xuất bản trực tuyến theo tiêu chuẩn mạng quốc tế truy cập các xuất bản phẩm khoa học (INASP) và các vấn đề áp dụng tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Bộ

Phùng Diệu Anh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 01/01/2008

Thông tin-thư viện, Xuất bản phẩm trực tuyến

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phùng Diệu Anh. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Quy trình xuất bản trực tuyến các xuất bản phẩm khoa học theo mô hình của INASP; khảo sát quy trình xuất bản hiện đang được các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam thực hiện, đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia xuất bản trực tuyến của các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được và những bất cập trong xuất bản trực tuyến trên VJOL của 10 tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam; Đề xuất quy trình xuất bản trên VJOL áp dụng cho hệ thống các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất thiết lập một mô hình xuất bản trực tuyến hiện đại cho các tạp chí của Viện KHXH Việt Nam, tăng cường quảng bá các thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đến với cộng đồng học giả trên toàn thế giới. 

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Phùng Diệu Anh. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Quy trình xuất bản trực tuyến các xuất bản phẩm khoa học theo mô hình của INASP; khảo sát quy trình xuất bản hiện đang được các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam thực hiện, đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia xuất bản trực tuyến của các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được và những bất cập trong xuất bản trực tuyến trên VJOL của 10 tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam; Đề xuất quy trình xuất bản trên VJOL áp dụng cho hệ thống các tạp chí thuộc Viện KHXH Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất thiết lập một mô hình xuất bản trực tuyến hiện đại cho các tạp chí của Viện KHXH Việt Nam, tăng cường quảng bá các thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam đến với cộng đồng học giả trên toàn thế giới. 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam