Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ thông tin tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay

Bộ

Trần Mạnh Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 01/01/2008

Dịch vụ thông tin, Thông tin thư viện

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Mạnh Tuấn. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin-thư viện thông qua việc đổi mới và phát triển hệ thống các sản phẩm, dịch vụ thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học xã hội nói riêng và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung; Yêu cầu đổi mới và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tin đối với một số sản phẩm, dịch vụ thông tin hiện có; Đề xuất các biện pháp nghiên cứu và xây dựng một số sản phẩm, dịch vụ thông tin mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Mạnh Tuấn. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin-thư viện thông qua việc đổi mới và phát triển hệ thống các sản phẩm, dịch vụ thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học xã hội nói riêng và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung; Yêu cầu đổi mới và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tin đối với một số sản phẩm, dịch vụ thông tin hiện có; Đề xuất các biện pháp nghiên cứu và xây dựng một số sản phẩm, dịch vụ thông tin mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin hiện nay.

Các tin khác

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ thông tin tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn hiện nay

Bộ

Trần Mạnh Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 01/01/2008

Dịch vụ thông tin, Thông tin thư viện

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Mạnh Tuấn. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin-thư viện thông qua việc đổi mới và phát triển hệ thống các sản phẩm, dịch vụ thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học xã hội nói riêng và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung; Yêu cầu đổi mới và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tin đối với một số sản phẩm, dịch vụ thông tin hiện có; Đề xuất các biện pháp nghiên cứu và xây dựng một số sản phẩm, dịch vụ thông tin mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Mạnh Tuấn. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin-thư viện thông qua việc đổi mới và phát triển hệ thống các sản phẩm, dịch vụ thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực khoa học xã hội nói riêng và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung; Yêu cầu đổi mới và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tin đối với một số sản phẩm, dịch vụ thông tin hiện có; Đề xuất các biện pháp nghiên cứu và xây dựng một số sản phẩm, dịch vụ thông tin mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng tin hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam