Một số vấn đề về phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Bộ

Phạm Thị Thanh Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 01/01/2008

Dịch vụ hậu cần, Hợp tác ASEAN, Cộng đồng ASEAN, ASEAN

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Thanh Bình. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề về phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, thực trạng phát triển dịch vụ hậu cần trong giai đoạn trước hội nhập, chú trọng đặc biệt từ giai đoạn tháng 12.2006 – thời điểm mà lĩnh vực dịch vụ hậu cần được chính thức đưa thêm vào danh mục các lĩnh vực ưu tiên hội nhập nhanh trong ASEAN; Phân tích vai trò của dịch vụ hậu cần trong phát triển kinh tế ASEAN, tình hình phát triển lĩnh vực hậu cần trong từng nhóm nước của khu vực và đánh giá thực trạng hợp tác trong lĩnh vực hậu cần ASEAN thời gian qua; Đề xuất gợi ý có tính tham khảo về lộ trình và một số giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ hậu cần của Việt Nam nói riêng cũng như của ASEAN nói chung.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Thanh Bình. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề về phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, thực trạng phát triển dịch vụ hậu cần trong giai đoạn trước hội nhập, chú trọng đặc biệt từ giai đoạn tháng 12.2006 – thời điểm mà lĩnh vực dịch vụ hậu cần được chính thức đưa thêm vào danh mục các lĩnh vực ưu tiên hội nhập nhanh trong ASEAN; Phân tích vai trò của dịch vụ hậu cần trong phát triển kinh tế ASEAN, tình hình phát triển lĩnh vực hậu cần trong từng nhóm nước của khu vực và đánh giá thực trạng hợp tác trong lĩnh vực hậu cần ASEAN thời gian qua; Đề xuất gợi ý có tính tham khảo về lộ trình và một số giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ hậu cần của Việt Nam nói riêng cũng như của ASEAN nói chung.

Các tin khác

Một số vấn đề về phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần (logistics) trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Bộ

Phạm Thị Thanh Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2007 - 01/01/2008

Dịch vụ hậu cần, Hợp tác ASEAN, Cộng đồng ASEAN, ASEAN

Nội dung:

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Thanh Bình. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề về phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, thực trạng phát triển dịch vụ hậu cần trong giai đoạn trước hội nhập, chú trọng đặc biệt từ giai đoạn tháng 12.2006 – thời điểm mà lĩnh vực dịch vụ hậu cần được chính thức đưa thêm vào danh mục các lĩnh vực ưu tiên hội nhập nhanh trong ASEAN; Phân tích vai trò của dịch vụ hậu cần trong phát triển kinh tế ASEAN, tình hình phát triển lĩnh vực hậu cần trong từng nhóm nước của khu vực và đánh giá thực trạng hợp tác trong lĩnh vực hậu cần ASEAN thời gian qua; Đề xuất gợi ý có tính tham khảo về lộ trình và một số giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ hậu cần của Việt Nam nói riêng cũng như của ASEAN nói chung.

 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thị Thanh Bình. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề về phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần trong tiến trình hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN, thực trạng phát triển dịch vụ hậu cần trong giai đoạn trước hội nhập, chú trọng đặc biệt từ giai đoạn tháng 12.2006 – thời điểm mà lĩnh vực dịch vụ hậu cần được chính thức đưa thêm vào danh mục các lĩnh vực ưu tiên hội nhập nhanh trong ASEAN; Phân tích vai trò của dịch vụ hậu cần trong phát triển kinh tế ASEAN, tình hình phát triển lĩnh vực hậu cần trong từng nhóm nước của khu vực và đánh giá thực trạng hợp tác trong lĩnh vực hậu cần ASEAN thời gian qua; Đề xuất gợi ý có tính tham khảo về lộ trình và một số giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực dịch vụ hậu cần, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ hậu cần của Việt Nam nói riêng cũng như của ASEAN nói chung.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam