Những vấn đề cấp bách về dân tộc ở nước ta hiện nay

Bộ

Khổng Diễn

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

03/08/2012 - 16/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Khổng Diễn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau:  Tình hình chung về các dân tộc miền núi ở nước ta, các thành phần dân tộc, dân số và sự phân bố dân tộc, môi trường miền núi...; Thực trạng các dân tộc miền núi ở ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Đông Bắc. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm cung cấp những luận cứ khoa học giúp Đảng và Nhà nước thấy rõ hơn tình hình thực tế của các dân tộc thiểu số ở nước ta để có những chính sách, biện pháp phù hợp.

Các tin khác

Những vấn đề cấp bách về dân tộc ở nước ta hiện nay

Bộ

Khổng Diễn

Viện Dân tộc học

Viện Dân tộc học

03/08/2012 - 16/04/2024

Dân tộc học, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Khổng Diễn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau:  Tình hình chung về các dân tộc miền núi ở nước ta, các thành phần dân tộc, dân số và sự phân bố dân tộc, môi trường miền núi...; Thực trạng các dân tộc miền núi ở ba khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Đông Bắc. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm cung cấp những luận cứ khoa học giúp Đảng và Nhà nước thấy rõ hơn tình hình thực tế của các dân tộc thiểu số ở nước ta để có những chính sách, biện pháp phù hợp.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam