Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc điều chỉnh pháp luật Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ

Đinh Ngọc Vương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 16/04/2024

Pháp luật, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Những vấn đề lý luận về điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế - tính phổ biến và tính đặc thù; Quan điểm lý luận và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế; Các nội dung điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Những vấn đề lý luận về điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế - tính phổ biến và tính đặc thù; Quan điểm lý luận và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế; Các nội dung điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các tin khác

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của việc điều chỉnh pháp luật Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ

Đinh Ngọc Vương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 16/04/2024

Pháp luật, Hội nhập quốc tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Những vấn đề lý luận về điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế - tính phổ biến và tính đặc thù; Quan điểm lý luận và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế; Các nội dung điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Những vấn đề lý luận về điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế - tính phổ biến và tính đặc thù; Quan điểm lý luận và thực tiễn của Việt Nam trong quá trình điều chỉnh pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế; Các nội dung điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam