Tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đến sản xuất lúa gạo của hộ nông dân Việt Nam

Bộ

Phan Sĩ Mẫn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2006 - 01/01/2007

Gia nhập WTO, Thương mại quốc tế, Nông nghiệp, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Khung khổ các hiệp định của WTO về nông nghiệp và sản xuất, thương mại lúa gạo (Hiệp định về nông nghiệp – AOA; Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động–thực vật - SPS; Hiệp định về hàng rào kĩ thuật trong thương mại – TBT; Hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại nông nghiệp – TRIPs); Những thay đổi chính sách và thực tế sản xuất, thương mại lúa gạo của nông dân Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO (quá trình đổi mới chính sách của Nhà nước đối với sản xuất và thương mại lúa gạo; Thực trạng sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam trong quá trình đổi mới và gia nhập WTO; cơ hội và thách thức đối với phát triển sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam khi gia nhập WTO); Phân tích thực trạng sản xuất, kinh doanh lúa gạo của hộ nông dân Việt Nam tại các điểm nghiên cứu qua đó rút ra nhận xét và đề xuất kiến nghị về chính sách và giải pháp.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Khung khổ các hiệp định của WTO về nông nghiệp và sản xuất, thương mại lúa gạo (Hiệp định về nông nghiệp – AOA; Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động–thực vật - SPS; Hiệp định về hàng rào kĩ thuật trong thương mại – TBT; Hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại nông nghiệp – TRIPs); Những thay đổi chính sách và thực tế sản xuất, thương mại lúa gạo của nông dân Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO (quá trình đổi mới chính sách của Nhà nước đối với sản xuất và thương mại lúa gạo; Thực trạng sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam trong quá trình đổi mới và gia nhập WTO; cơ hội và thách thức đối với phát triển sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam khi gia nhập WTO); Phân tích thực trạng sản xuất, kinh doanh lúa gạo của hộ nông dân Việt Nam tại các điểm nghiên cứu qua đó rút ra nhận xét và đề xuất kiến nghị về chính sách và giải pháp.

Các tin khác

Tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới đến sản xuất lúa gạo của hộ nông dân Việt Nam

Bộ

Phan Sĩ Mẫn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2006 - 01/01/2007

Gia nhập WTO, Thương mại quốc tế, Nông nghiệp, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Khung khổ các hiệp định của WTO về nông nghiệp và sản xuất, thương mại lúa gạo (Hiệp định về nông nghiệp – AOA; Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động–thực vật - SPS; Hiệp định về hàng rào kĩ thuật trong thương mại – TBT; Hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại nông nghiệp – TRIPs); Những thay đổi chính sách và thực tế sản xuất, thương mại lúa gạo của nông dân Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO (quá trình đổi mới chính sách của Nhà nước đối với sản xuất và thương mại lúa gạo; Thực trạng sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam trong quá trình đổi mới và gia nhập WTO; cơ hội và thách thức đối với phát triển sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam khi gia nhập WTO); Phân tích thực trạng sản xuất, kinh doanh lúa gạo của hộ nông dân Việt Nam tại các điểm nghiên cứu qua đó rút ra nhận xét và đề xuất kiến nghị về chính sách và giải pháp.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Khung khổ các hiệp định của WTO về nông nghiệp và sản xuất, thương mại lúa gạo (Hiệp định về nông nghiệp – AOA; Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động–thực vật - SPS; Hiệp định về hàng rào kĩ thuật trong thương mại – TBT; Hiệp định các khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại nông nghiệp – TRIPs); Những thay đổi chính sách và thực tế sản xuất, thương mại lúa gạo của nông dân Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO (quá trình đổi mới chính sách của Nhà nước đối với sản xuất và thương mại lúa gạo; Thực trạng sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam trong quá trình đổi mới và gia nhập WTO; cơ hội và thách thức đối với phát triển sản xuất và thương mại lúa gạo của Việt Nam khi gia nhập WTO); Phân tích thực trạng sản xuất, kinh doanh lúa gạo của hộ nông dân Việt Nam tại các điểm nghiên cứu qua đó rút ra nhận xét và đề xuất kiến nghị về chính sách và giải pháp.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam