Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ

Bộ

Phạm Thái Quốc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2006 - 01/01/2007

Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Quốc. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Các chính sách, biện pháp chính dẫn đến thành công trong phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ, so sánh những điểm giống và khác nhau của hai nền kinh tế để từ đó xem xét, lý giải những động lực tạo ra sự tăng trưởng nhanh, những vấn đề tồn tại cũng như những cơ hội, thách thức do sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai nước lớn này đem lại; Từ kết quả nghiên cứu rút ra một số kết luận về những điểm thành công và những điểm hạn chế trong quá trình tăng trưởng của hai nền kinh tế đang phát triển này. 

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Quốc. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Các chính sách, biện pháp chính dẫn đến thành công trong phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ, so sánh những điểm giống và khác nhau của hai nền kinh tế để từ đó xem xét, lý giải những động lực tạo ra sự tăng trưởng nhanh, những vấn đề tồn tại cũng như những cơ hội, thách thức do sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai nước lớn này đem lại; Từ kết quả nghiên cứu rút ra một số kết luận về những điểm thành công và những điểm hạn chế trong quá trình tăng trưởng của hai nền kinh tế đang phát triển này. 

Các tin khác

Nghiên cứu so sánh tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ

Bộ

Phạm Thái Quốc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2006 - 01/01/2007

Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Quốc. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Các chính sách, biện pháp chính dẫn đến thành công trong phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ, so sánh những điểm giống và khác nhau của hai nền kinh tế để từ đó xem xét, lý giải những động lực tạo ra sự tăng trưởng nhanh, những vấn đề tồn tại cũng như những cơ hội, thách thức do sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai nước lớn này đem lại; Từ kết quả nghiên cứu rút ra một số kết luận về những điểm thành công và những điểm hạn chế trong quá trình tăng trưởng của hai nền kinh tế đang phát triển này. 

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Quốc. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Các chính sách, biện pháp chính dẫn đến thành công trong phát triển kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ, so sánh những điểm giống và khác nhau của hai nền kinh tế để từ đó xem xét, lý giải những động lực tạo ra sự tăng trưởng nhanh, những vấn đề tồn tại cũng như những cơ hội, thách thức do sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai nước lớn này đem lại; Từ kết quả nghiên cứu rút ra một số kết luận về những điểm thành công và những điểm hạn chế trong quá trình tăng trưởng của hai nền kinh tế đang phát triển này. 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam