Lý luận về xã hội lành mạnh và các giải pháp lành mạnh hoá xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2006-2020

Bộ

Tô Duy Hợp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2006 - 01/01/2007

Xã hội học, Phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về xã hội lành mạnh và giải pháp lành mạnh hóa xã hội trong các quan hệ và hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, con người và bảo vệ môi trường sống bền vững; Các yêu cầu cơ bản của việc xây dựng xã hội lành mạnh, bao gồm: duy trì, phát huy những yếu tố, bộ phận lành mạnh vốn có; Khắc phục tình trạng thiếu/không lành mạnh; Kiến tạo những yếu tố, bộ phận lành mạnh mới; Phân tích tình trạng lành mạnh, thiếu/không lành mạnh của xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của các cá nhân và nhóm xã hội đối với vấn đề lành mạnh hóa xã hội; Phân tích tác động của các nhân tố thị trường, luật pháp và chính sách xã hội của nhà nước, vai trò của cộng đồng, yếu tố văn hóa (đặc biệt chú trọng các giá trị và chuẩn mực văn hóa) và tác động của hội nhập quốc tế đối với quá trình lành mạnh hóa xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đề xuất giải pháp ngắn hạn cho vấn đề lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006-2010 và giải pháp dài hạn xây dựng xã hội lành mạnh tầm nhìn 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về xã hội lành mạnh và giải pháp lành mạnh hóa xã hội trong các quan hệ và hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, con người và bảo vệ môi trường sống bền vững; Các yêu cầu cơ bản của việc xây dựng xã hội lành mạnh, bao gồm: duy trì, phát huy những yếu tố, bộ phận lành mạnh vốn có; Khắc phục tình trạng thiếu/không lành mạnh; Kiến tạo những yếu tố, bộ phận lành mạnh mới; Phân tích tình trạng lành mạnh, thiếu/không lành mạnh của xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của các cá nhân và nhóm xã hội đối với vấn đề lành mạnh hóa xã hội; Phân tích tác động của các nhân tố thị trường, luật pháp và chính sách xã hội của nhà nước, vai trò của cộng đồng, yếu tố văn hóa (đặc biệt chú trọng các giá trị và chuẩn mực văn hóa) và tác động của hội nhập quốc tế đối với quá trình lành mạnh hóa xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đề xuất giải pháp ngắn hạn cho vấn đề lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006-2010 và giải pháp dài hạn xây dựng xã hội lành mạnh tầm nhìn 2020.

 

Các tin khác

Lý luận về xã hội lành mạnh và các giải pháp lành mạnh hoá xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2006-2020

Bộ

Tô Duy Hợp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2006 - 01/01/2007

Xã hội học, Phát triển xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về xã hội lành mạnh và giải pháp lành mạnh hóa xã hội trong các quan hệ và hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, con người và bảo vệ môi trường sống bền vững; Các yêu cầu cơ bản của việc xây dựng xã hội lành mạnh, bao gồm: duy trì, phát huy những yếu tố, bộ phận lành mạnh vốn có; Khắc phục tình trạng thiếu/không lành mạnh; Kiến tạo những yếu tố, bộ phận lành mạnh mới; Phân tích tình trạng lành mạnh, thiếu/không lành mạnh của xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của các cá nhân và nhóm xã hội đối với vấn đề lành mạnh hóa xã hội; Phân tích tác động của các nhân tố thị trường, luật pháp và chính sách xã hội của nhà nước, vai trò của cộng đồng, yếu tố văn hóa (đặc biệt chú trọng các giá trị và chuẩn mực văn hóa) và tác động của hội nhập quốc tế đối với quá trình lành mạnh hóa xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đề xuất giải pháp ngắn hạn cho vấn đề lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006-2010 và giải pháp dài hạn xây dựng xã hội lành mạnh tầm nhìn 2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Tô Duy Hợp. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về xã hội lành mạnh và giải pháp lành mạnh hóa xã hội trong các quan hệ và hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, con người và bảo vệ môi trường sống bền vững; Các yêu cầu cơ bản của việc xây dựng xã hội lành mạnh, bao gồm: duy trì, phát huy những yếu tố, bộ phận lành mạnh vốn có; Khắc phục tình trạng thiếu/không lành mạnh; Kiến tạo những yếu tố, bộ phận lành mạnh mới; Phân tích tình trạng lành mạnh, thiếu/không lành mạnh của xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi của các cá nhân và nhóm xã hội đối với vấn đề lành mạnh hóa xã hội; Phân tích tác động của các nhân tố thị trường, luật pháp và chính sách xã hội của nhà nước, vai trò của cộng đồng, yếu tố văn hóa (đặc biệt chú trọng các giá trị và chuẩn mực văn hóa) và tác động của hội nhập quốc tế đối với quá trình lành mạnh hóa xã hội Việt Nam thời kỳ Đổi mới; Đề xuất giải pháp ngắn hạn cho vấn đề lành mạnh hóa xã hội giai đoạn 2006-2010 và giải pháp dài hạn xây dựng xã hội lành mạnh tầm nhìn 2020.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam