Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế Nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa

Bộ

Phạm Thái Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 21/04/2024

Quản lý Nhà nước, Toàn cầu hoá, Nhà nước

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Việt. Đề tài tập trung vào các vấn đề sau : Trình bày tóm lược về toàn cầu hóa và những tác động của toàn cầu hóa đến vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước; Bàn về chức năng nhà nước từ phương diện lịch đại và đồng đại, thể chế nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển; Phác họa những nét chính của các thể chế nhà nước hỗ trợ, hợp tác và khuyến khích xã hội dân sự (xã hội công dân) tham dự vào việc thực hiện các mục tiêu chung; Bàn về xu hướng đối ngoại đang nổi lên hiện nay của các nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa dưới tiêu đề “xây dựng thể chế hợp tác quốc tế”. Kết quả nghiên cứu đã phác hoạ bức tranh toàn cảnh về tác động của toàn cầu hóa đối với nhà nước và những vấn đề mà nó đặt ra cho nhà nước hiện nay; nêu lên một số nội dung cơ bản của sự điều chỉnh chức năng và thể chế từ phía nhà nước để ứng phó với những vấn đề mà toàn cầu hoá đặt ra trong giai đoạn hiện nay; rút ra một số kết luận mang tính tham khảo đối với hoạt động của nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Việt. Đề tài tập trung vào các vấn đề sau : Trình bày tóm lược về toàn cầu hóa và những tác động của toàn cầu hóa đến vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước; Bàn về chức năng nhà nước từ phương diện lịch đại và đồng đại, thể chế nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển; Phác họa những nét chính của các thể chế nhà nước hỗ trợ, hợp tác và khuyến khích xã hội dân sự (xã hội công dân) tham dự vào việc thực hiện các mục tiêu chung; Bàn về xu hướng đi ngoại đang nổi lên hiện nay của các nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa dưới tiêu đề “xây dựng thể chế hợp tác quốc tế”. Kết quả nghiên cứu đã phác hoạ bức tranh toàn cảnh về tác động của toàn cầu hóa đối với nhà nước và những vấn đề mà nó đặt ra cho nhà nước hiện nay; nêu lên một số nội dung cơ bản của sự điều chỉnh chức năng và thể chế từ phía nhà nước để ứng phó với những vấn đề mà toàn cầu hoá đặt ra trong giai đoạn hiện nay; rút ra một số kết luận mang tính tham khảo đối với hoạt động của nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

Các tin khác

Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế Nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa

Bộ

Phạm Thái Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2007 - 21/04/2024

Quản lý Nhà nước, Toàn cầu hoá, Nhà nước

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Việt. Đề tài tập trung vào các vấn đề sau : Trình bày tóm lược về toàn cầu hóa và những tác động của toàn cầu hóa đến vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước; Bàn về chức năng nhà nước từ phương diện lịch đại và đồng đại, thể chế nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển; Phác họa những nét chính của các thể chế nhà nước hỗ trợ, hợp tác và khuyến khích xã hội dân sự (xã hội công dân) tham dự vào việc thực hiện các mục tiêu chung; Bàn về xu hướng đối ngoại đang nổi lên hiện nay của các nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa dưới tiêu đề “xây dựng thể chế hợp tác quốc tế”. Kết quả nghiên cứu đã phác hoạ bức tranh toàn cảnh về tác động của toàn cầu hóa đối với nhà nước và những vấn đề mà nó đặt ra cho nhà nước hiện nay; nêu lên một số nội dung cơ bản của sự điều chỉnh chức năng và thể chế từ phía nhà nước để ứng phó với những vấn đề mà toàn cầu hoá đặt ra trong giai đoạn hiện nay; rút ra một số kết luận mang tính tham khảo đối với hoạt động của nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Thái Việt. Đề tài tập trung vào các vấn đề sau : Trình bày tóm lược về toàn cầu hóa và những tác động của toàn cầu hóa đến vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế nhà nước; Bàn về chức năng nhà nước từ phương diện lịch đại và đồng đại, thể chế nhà nước và vai trò của nó đối với phát triển; Phác họa những nét chính của các thể chế nhà nước hỗ trợ, hợp tác và khuyến khích xã hội dân sự (xã hội công dân) tham dự vào việc thực hiện các mục tiêu chung; Bàn về xu hướng đi ngoại đang nổi lên hiện nay của các nhà nước trong thời đại toàn cầu hóa dưới tiêu đề “xây dựng thể chế hợp tác quốc tế”. Kết quả nghiên cứu đã phác hoạ bức tranh toàn cảnh về tác động của toàn cầu hóa đối với nhà nước và những vấn đề mà nó đặt ra cho nhà nước hiện nay; nêu lên một số nội dung cơ bản của sự điều chỉnh chức năng và thể chế từ phía nhà nước để ứng phó với những vấn đề mà toàn cầu hoá đặt ra trong giai đoạn hiện nay; rút ra một số kết luận mang tính tham khảo đối với hoạt động của nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam