Một số vấn đề tâm lý của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp

Bộ

Lưu Song Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2006 - 01/01/2007

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Song Hà. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài gồm các nội dung sau: Tìm hiểu tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp nước ta hiện nay và một số vấn đề nảy sinh dưới tác động của việc hình thành các khu công nghiệp; Khảo sát những thay đổi tâm lý của người nông dân sau việc bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, tập trung vào các khía cạnh: Vấn đề đền bù và những thay đổi trong hệ thống nhu cầu, trong quan hệ giữa người-người của người nông dân bị thu hồi đất; Khả năng thích ứng của người dân bị thu hồi đất về sự thay đổi việc làm; Tâm trạng và thái độ của người nông dân bị thu hồi đất với việc xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, …

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Song Hà. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài gồm các nội dung sau: Tìm hiểu tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp nước ta hiện nay và một số vấn đề nảy sinh dưới tác động của việc hình thành các khu công nghiệp; Khảo sát những thay đổi tâm lý của người nông dân sau việc bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, tập trung vào các khía cạnh: Vấn đề đền bù và những thay đổi trong hệ thống nhu cầu, trong quan hệ giữa người-người của người nông dân bị thu hồi đất; Khả năng thích ứng của người dân bị thu hồi đất về sự thay đổi việc làm; Tâm trạng và thái độ của người nông dân bị thu hồi đất với việc xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, …

Các tin khác

Một số vấn đề tâm lý của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu công nghiệp

Bộ

Lưu Song Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2006 - 01/01/2007

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Song Hà. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài gồm các nội dung sau: Tìm hiểu tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp nước ta hiện nay và một số vấn đề nảy sinh dưới tác động của việc hình thành các khu công nghiệp; Khảo sát những thay đổi tâm lý của người nông dân sau việc bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, tập trung vào các khía cạnh: Vấn đề đền bù và những thay đổi trong hệ thống nhu cầu, trong quan hệ giữa người-người của người nông dân bị thu hồi đất; Khả năng thích ứng của người dân bị thu hồi đất về sự thay đổi việc làm; Tâm trạng và thái độ của người nông dân bị thu hồi đất với việc xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, …

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lưu Song Hà. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài gồm các nội dung sau: Tìm hiểu tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp nước ta hiện nay và một số vấn đề nảy sinh dưới tác động của việc hình thành các khu công nghiệp; Khảo sát những thay đổi tâm lý của người nông dân sau việc bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, tập trung vào các khía cạnh: Vấn đề đền bù và những thay đổi trong hệ thống nhu cầu, trong quan hệ giữa người-người của người nông dân bị thu hồi đất; Khả năng thích ứng của người dân bị thu hồi đất về sự thay đổi việc làm; Tâm trạng và thái độ của người nông dân bị thu hồi đất với việc xây dựng khu công nghiệp tại địa phương, …

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam