Một số vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc

Bộ

Nguyễn Thị Lan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 13/04/2024

Phát triển miền núi, Nông dân, Tâm lý học

Nội dung:

Nội dung: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Lan. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Tìm hiểu nguyện vọng, nhận thức, nhu cầu, năng lực sản xuất kinh doanh và những nhân tố có ảnh hưởng đến những vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc; Làm rõ một số vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc và các nhân tố có tác động ảnh hưởng đến tâm lý của họ; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho những chủ trương, chính sách liên quan đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở vùng miền núi Tây Bắc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Lan. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Tìm hiểu nguyện vọng, nhận thức, nhu cầu, năng lực sản xuất kinh doanh và những nhân tố có ảnh hưởng đến những vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc; Làm rõ một số vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc và các nhân tố có tác động ảnh hưởng đến tâm lý của họ; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho những chủ trương, chính sách liên quan đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở vùng miền núi Tây Bắc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Các tin khác

Một số vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc

Bộ

Nguyễn Thị Lan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2008 - 13/04/2024

Phát triển miền núi, Nông dân, Tâm lý học

Nội dung:

Nội dung: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Lan. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Tìm hiểu nguyện vọng, nhận thức, nhu cầu, năng lực sản xuất kinh doanh và những nhân tố có ảnh hưởng đến những vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc; Làm rõ một số vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc và các nhân tố có tác động ảnh hưởng đến tâm lý của họ; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho những chủ trương, chính sách liên quan đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở vùng miền núi Tây Bắc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Lan. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Tìm hiểu nguyện vọng, nhận thức, nhu cầu, năng lực sản xuất kinh doanh và những nhân tố có ảnh hưởng đến những vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc; Làm rõ một số vấn đề tâm lý cơ bản của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc và các nhân tố có tác động ảnh hưởng đến tâm lý của họ; Đề xuất một số kiến nghị làm cơ sở khoa học cho những chủ trương, chính sách liên quan đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở vùng miền núi Tây Bắc của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam