Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng HDI vào phân bổ ngân sách vì mục tiêu phát triển con người

Bộ

Trịnh Kim Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 13/04/2024

Phát triển con người, Đầu tư phát triển con người, Nghiên cứu con người

Nội dung:

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Kim Ngọc. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần khẳng định xu hướng chung của thời đại là hướng tới việc lượng hóa chất lượng cuộc sống và chất lượng phát triển xã hội và con người; Nghiên cứu những ưu tiên đầu tư sử dụng HDI vào phân bổ ngân sách vì mục tiêu phát triển con người đối với từng quốc gia, từng giai đoạn phát triển; Làm rõ những mối quan hệ trong phát triển liên quan tới phát triển con người và mối quan hệ giữa chính sách chi tiêu công cho xã hội và phát triển con người; Khẳng định sự đúng đắn của quan điểm lý luận về phát triển con người và những bước triển khai thực hiện mục tiêu phát triển con người của Đảng và Nhà nước ta; Đề xuất các khuyến nghị thiết thực về mặt phương pháp luận và thực tiễn cho vấn đề này.

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Kim Ngọc. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần khẳng định xu hướng chung của thời đại là hướng tới việc lượng hóa chất lượng cuộc sống và chất lượng phát triển xã hội và con người; Nghiên cứu những ưu tiên đầu tư sử dụng HDI vào phân bổ ngân sách vì mục tiêu phát triển con người đối với từng quốc gia, từng giai đoạn phát triển; Làm rõ những mối quan hệ trong phát triển liên quan tới phát triển con người và mối quan hệ giữa chính sách chi tiêu công cho xã hội và phát triển con người; Khẳng định sự đúng đắn của quan điểm lý luận về phát triển con người và những bước triển khai thực hiện mục tiêu phát triển con người của Đảng và Nhà nước ta; Đề xuất các khuyến nghị thiết thực về mặt phương pháp luận và thực tiễn cho vấn đề này.

 

Các tin khác

Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng HDI vào phân bổ ngân sách vì mục tiêu phát triển con người

Bộ

Trịnh Kim Ngọc

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 13/04/2024

Phát triển con người, Đầu tư phát triển con người, Nghiên cứu con người

Nội dung:

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Kim Ngọc. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần khẳng định xu hướng chung của thời đại là hướng tới việc lượng hóa chất lượng cuộc sống và chất lượng phát triển xã hội và con người; Nghiên cứu những ưu tiên đầu tư sử dụng HDI vào phân bổ ngân sách vì mục tiêu phát triển con người đối với từng quốc gia, từng giai đoạn phát triển; Làm rõ những mối quan hệ trong phát triển liên quan tới phát triển con người và mối quan hệ giữa chính sách chi tiêu công cho xã hội và phát triển con người; Khẳng định sự đúng đắn của quan điểm lý luận về phát triển con người và những bước triển khai thực hiện mục tiêu phát triển con người của Đảng và Nhà nước ta; Đề xuất các khuyến nghị thiết thực về mặt phương pháp luận và thực tiễn cho vấn đề này.

  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TSKH. Trịnh Kim Ngọc. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần khẳng định xu hướng chung của thời đại là hướng tới việc lượng hóa chất lượng cuộc sống và chất lượng phát triển xã hội và con người; Nghiên cứu những ưu tiên đầu tư sử dụng HDI vào phân bổ ngân sách vì mục tiêu phát triển con người đối với từng quốc gia, từng giai đoạn phát triển; Làm rõ những mối quan hệ trong phát triển liên quan tới phát triển con người và mối quan hệ giữa chính sách chi tiêu công cho xã hội và phát triển con người; Khẳng định sự đúng đắn của quan điểm lý luận về phát triển con người và những bước triển khai thực hiện mục tiêu phát triển con người của Đảng và Nhà nước ta; Đề xuất các khuyến nghị thiết thực về mặt phương pháp luận và thực tiễn cho vấn đề này.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam