Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Bộ

Trương Văn Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 01/01/2009

Chính trị, Phát triển con người, Dân chủ cơ sở

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Văn Dũng. Đề tài nghiên cứu tổng quát, hệ thống quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hiện dân chủ trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây: Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người; Nghiên cứu làm rõ thực trạng thực hiện dân chủ cơ sở, mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ và phát triển con người ở Việt Nam hiện nay; Chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém trong thực hiện dân chủ cơ sở và kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Văn Dũng. Đề tài nghiên cứu tổng quát, hệ thống quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hiện dân chủ trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây: Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người; Nghiên cứu làm rõ thực trạng thực hiện dân chủ cơ sở, mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ và phát triển con người ở Việt Nam hiện nay; Chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém trong thực hiện dân chủ cơ sở và kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người.

Các tin khác

Nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Bộ

Trương Văn Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 01/01/2009

Chính trị, Phát triển con người, Dân chủ cơ sở

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Văn Dũng. Đề tài nghiên cứu tổng quát, hệ thống quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hiện dân chủ trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây: Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người; Nghiên cứu làm rõ thực trạng thực hiện dân chủ cơ sở, mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ và phát triển con người ở Việt Nam hiện nay; Chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém trong thực hiện dân chủ cơ sở và kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Văn Dũng. Đề tài nghiên cứu tổng quát, hệ thống quá trình hình thành, phát triển các quan điểm, đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân chủ và thực hiện dân chủ trong đời sống xã hội ở Việt Nam. Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây: Nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người; Nghiên cứu làm rõ thực trạng thực hiện dân chủ cơ sở, mối quan hệ giữa thực hiện dân chủ và phát triển con người ở Việt Nam hiện nay; Chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém trong thực hiện dân chủ cơ sở và kiến nghị những giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện dân chủ và sự tham gia của người dân vì mục tiêu phát triển con người.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam