Phân tích Kinh tế Việt Nam 2006-2008 và Dự báo phát triển cho 2009-2010

Bộ

Lê Thúc Dục

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2008 - 01/01/2009

Kinh tế, Kinh tế Việt Nam, Dự báo kinh tế

Nội dung:

      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thúc Dục. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam và những vấn đề nổi cộm của nền kinh tế Việt Nam trong các năm 2006-2008; Đưa ra các dự báo về kinh tế Việt Nam qua phân tích cơ sở dữ liệu và hệ thống phương trình mô phỏng thực hiện các kịch bản phát triển kinh tế của Việt Nam cho các năm 2009-2010. Phân tích quan hệ tương tác giữa tăng trưởng và thay đổi tình trạng đói nghèo trong những năm qua để đưa ra dự báo về tác động của những sự kiện mới nhất lên tình trạng đói nghèo của Việt Nam trong vài năm tới, dự báo về tăng trưởng, cán cân thương mại và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, tình trạng nghèo trong các năm 2009-2010, triển vọng kinh tế vĩ mô và tỷ lệ nghèo của Việt Nam năm 2010.

      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thúc Dục. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam và những vấn đề nổi cộm của nền kinh tế Việt Nam trong các năm 2006-2008; Đưa ra các dự báo về kinh tế Việt Nam qua phân tích cơ sở dữ liệu và hệ thống phương trình mô phỏng thực hiện các kịch bản phát triển kinh tế của Việt Nam cho các năm 2009-2010. Phân tích quan hệ tương tác giữa tăng trưởng và thay đổi tình trạng đói nghèo trong những năm qua để đưa ra dự báo về tác động của những sự kiện mới nhất lên tình trạng đói nghèo của Việt Nam trong vài năm tới, dự báo về tăng trưởng, cán cân thương mại và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, tình trạng nghèo trong các năm 2009-2010, triển vọng kinh tế vĩ mô và tỷ lệ nghèo của Việt Nam năm 2010.

 

Các tin khác

Phân tích Kinh tế Việt Nam 2006-2008 và Dự báo phát triển cho 2009-2010

Bộ

Lê Thúc Dục

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Trung tâm Phân tích và Dự báo

01/01/2008 - 01/01/2009

Kinh tế, Kinh tế Việt Nam, Dự báo kinh tế

Nội dung:

      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thúc Dục. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam và những vấn đề nổi cộm của nền kinh tế Việt Nam trong các năm 2006-2008; Đưa ra các dự báo về kinh tế Việt Nam qua phân tích cơ sở dữ liệu và hệ thống phương trình mô phỏng thực hiện các kịch bản phát triển kinh tế của Việt Nam cho các năm 2009-2010. Phân tích quan hệ tương tác giữa tăng trưởng và thay đổi tình trạng đói nghèo trong những năm qua để đưa ra dự báo về tác động của những sự kiện mới nhất lên tình trạng đói nghèo của Việt Nam trong vài năm tới, dự báo về tăng trưởng, cán cân thương mại và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, tình trạng nghèo trong các năm 2009-2010, triển vọng kinh tế vĩ mô và tỷ lệ nghèo của Việt Nam năm 2010.

      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Thúc Dục. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Phân tích hoạt động kinh tế vĩ mô của Việt Nam và những vấn đề nổi cộm của nền kinh tế Việt Nam trong các năm 2006-2008; Đưa ra các dự báo về kinh tế Việt Nam qua phân tích cơ sở dữ liệu và hệ thống phương trình mô phỏng thực hiện các kịch bản phát triển kinh tế của Việt Nam cho các năm 2009-2010. Phân tích quan hệ tương tác giữa tăng trưởng và thay đổi tình trạng đói nghèo trong những năm qua để đưa ra dự báo về tác động của những sự kiện mới nhất lên tình trạng đói nghèo của Việt Nam trong vài năm tới, dự báo về tăng trưởng, cán cân thương mại và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, tình trạng nghèo trong các năm 2009-2010, triển vọng kinh tế vĩ mô và tỷ lệ nghèo của Việt Nam năm 2010.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam