Điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở một số nước đang phát triển Châu Á sau khủng hoảng tài chính tiền tệ 1977 - 1998

Bộ

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

03/08/2012 - 21/04/2024

Kinh tế, Cơ cấu kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phân tích tổng quan bối cảnh thực thi chương trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế, trong đó bao hàm nhiều nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài quyết định việc thực thi chương trình điều chỉnh; Phân tích những nội dung cơ bản của chương trình điều chỉnh bao gồm hàng loạt các giải pháp đã được tiến hành trên các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công ty và môi trường đầu tư - thương mại tại các nước đang phát triển châu Á; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và phác hoạ những tác động đến nước ta trong bối cảnh khu vực xuất hiện nhiều quốc gia có sức mạnh kinh tế lớn hơn nhờ thực hiện thành công điều chỉnh cơ cấu kinh tế và đề xuất một số gợi ý chính sách.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phân tích tổng quan bối cảnh thực thi chương trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế, trong đó bao hàm nhiều nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài quyết định việc thực thi chương trình điều chỉnh; Phân tích những nội dung cơ bản của chương trình điều chỉnh bao gồm hàng loạt các giải pháp đã được tiến hành trên các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công ty và môi trường đầu tư - thương mại tại các nước đang phát triển châu Á; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và phác hoạ những tác động đến nước ta trong bối cảnh khu vực xuất hiện nhiều quốc gia có sức mạnh kinh tế lớn hơn nhờ thực hiện thành công điều chỉnh cơ cấu kinh tế và đề xuất một số gợi ý chính sách.

Các tin khác

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở một số nước đang phát triển Châu Á sau khủng hoảng tài chính tiền tệ 1977 - 1998

Bộ

Hoàng Thị Thanh Nhàn

Viện Kinh tế Thế giới

Viện Kinh tế Thế giới

03/08/2012 - 21/04/2024

Kinh tế, Cơ cấu kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phân tích tổng quan bối cảnh thực thi chương trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế, trong đó bao hàm nhiều nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài quyết định việc thực thi chương trình điều chỉnh; Phân tích những nội dung cơ bản của chương trình điều chỉnh bao gồm hàng loạt các giải pháp đã được tiến hành trên các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công ty và môi trường đầu tư - thương mại tại các nước đang phát triển châu Á; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và phác hoạ những tác động đến nước ta trong bối cảnh khu vực xuất hiện nhiều quốc gia có sức mạnh kinh tế lớn hơn nhờ thực hiện thành công điều chỉnh cơ cấu kinh tế và đề xuất một số gợi ý chính sách.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Phân tích tổng quan bối cảnh thực thi chương trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế, trong đó bao hàm nhiều nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài quyết định việc thực thi chương trình điều chỉnh; Phân tích những nội dung cơ bản của chương trình điều chỉnh bao gồm hàng loạt các giải pháp đã được tiến hành trên các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công ty và môi trường đầu tư - thương mại tại các nước đang phát triển châu Á; Rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và phác hoạ những tác động đến nước ta trong bối cảnh khu vực xuất hiện nhiều quốc gia có sức mạnh kinh tế lớn hơn nhờ thực hiện thành công điều chỉnh cơ cấu kinh tế và đề xuất một số gợi ý chính sách.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam