Một số vấn đề cơ bản thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam

Bộ

Vũ Thi Minh Chi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 01/01/2009

Phát triển con người, Quyền con người, Nghiên cứu con người

Nội dung:

     Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài: Xây dựng bộ công cụ đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam và điều tra khảo sát ý thức về quyền con người của sinh viên; Đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam trong quá trình đổi mới, chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu như là những rào cản hạn chế quá trình thực hiện quyền đạt được mục tiêu phát triển con người; Đề xuất khuyến nghị một số quan điểm, định hướng và giải pháp tháo gỡ các rào cản nhằm tăng cường thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người. Đề tài cũng làm rõ các khái niệm quyền con người và phát triển con người từ lịch sử hình thành, quá trình thay đổi nội hàm quan niệm đến xu hướng biến đổi đi đến thống nhất trong mục tiêu phát triển vì con người, cho con người và của con người.

     Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài: Xây dựng bộ công cụ đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam và điều tra khảo sát ý thức về quyền con người của sinh viên; Đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam trong quá trình đổi mới, chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu như là những rào cản hạn chế quá trình thực hiện quyền đạt được mục tiêu phát triển con người; Đề xuất khuyến nghị một số quan điểm, định hướng và giải pháp tháo gỡ các rào cản nhằm tăng cường thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người. Đề tài cũng làm rõ các khái niệm quyền con người và phát triển con người từ lịch sử hình thành, quá trình thay đổi nội hàm quan niệm đến xu hướng biến đổi đi đến thống nhất trong mục tiêu phát triển vì con người, cho con người và của con người.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam

Bộ

Vũ Thi Minh Chi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2008 - 01/01/2009

Phát triển con người, Quyền con người, Nghiên cứu con người

Nội dung:

     Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài: Xây dựng bộ công cụ đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam và điều tra khảo sát ý thức về quyền con người của sinh viên; Đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam trong quá trình đổi mới, chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu như là những rào cản hạn chế quá trình thực hiện quyền đạt được mục tiêu phát triển con người; Đề xuất khuyến nghị một số quan điểm, định hướng và giải pháp tháo gỡ các rào cản nhằm tăng cường thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người. Đề tài cũng làm rõ các khái niệm quyền con người và phát triển con người từ lịch sử hình thành, quá trình thay đổi nội hàm quan niệm đến xu hướng biến đổi đi đến thống nhất trong mục tiêu phát triển vì con người, cho con người và của con người.

     Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài: Xây dựng bộ công cụ đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam và điều tra khảo sát ý thức về quyền con người của sinh viên; Đánh giá tình hình thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam trong quá trình đổi mới, chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu như là những rào cản hạn chế quá trình thực hiện quyền đạt được mục tiêu phát triển con người; Đề xuất khuyến nghị một số quan điểm, định hướng và giải pháp tháo gỡ các rào cản nhằm tăng cường thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người. Đề tài cũng làm rõ các khái niệm quyền con người và phát triển con người từ lịch sử hình thành, quá trình thay đổi nội hàm quan niệm đến xu hướng biến đổi đi đến thống nhất trong mục tiêu phát triển vì con người, cho con người và của con người.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam