Mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010- Dự báo và khuyến nghị

Bộ

Cù Chí Lợi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2005 - 01/01/2008

Tăng trưởng kinh tế, Chất lượng tăng trưởng, Kinh tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Xác định và phân tích các nhân tố chủ yếu có tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng về số lượng và chất lượng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua ; Phân tích và đưa ra dự báo về quan hệ giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam cho giai đoạn 2006–2010 ; Đề xuất kiến nghị nhằm duy trì sự phát triển kinh tế cao và ổn định tại Việt Nam trong những năm tới. 

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Xác định và phân tích các nhân tố chủ yếu có tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng về số lượng và chất lượng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua ; Phân tích và đưa ra dự báo về quan hệ giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam cho giai đoạn 2006–2010 ; Đề xuất kiến nghị nhằm duy trì sự phát triển kinh tế cao và ổn định tại Việt Nam trong những năm tới. 

Các tin khác

Mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010- Dự báo và khuyến nghị

Bộ

Cù Chí Lợi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2005 - 01/01/2008

Tăng trưởng kinh tế, Chất lượng tăng trưởng, Kinh tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Xác định và phân tích các nhân tố chủ yếu có tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng về số lượng và chất lượng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua ; Phân tích và đưa ra dự báo về quan hệ giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam cho giai đoạn 2006–2010 ; Đề xuất kiến nghị nhằm duy trì sự phát triển kinh tế cao và ổn định tại Việt Nam trong những năm tới. 

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Cù Chí Lợi. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau : Xác định và phân tích các nhân tố chủ yếu có tác động ảnh hưởng đến tăng trưởng về số lượng và chất lượng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua ; Phân tích và đưa ra dự báo về quan hệ giữa số lượng và chất lượng tăng trưởng của Việt Nam cho giai đoạn 2006–2010 ; Đề xuất kiến nghị nhằm duy trì sự phát triển kinh tế cao và ổn định tại Việt Nam trong những năm tới. 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam