6) Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về động lực phát triển đất nước đến năm 2020

Bộ

Nguyễn Ngọc Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2008 - 24/04/2024

Triết lý phát triển, Phát triển xã hội, Triết học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung chủ yếu sau : phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về động lực của sự phát triển, động lực của sự phát triển xã hội và hệ thống các động lực của sự phát triển xã hội ; Phân tích một số vấn đề thực tiễn chủ yếu xác định các động lực cơ bản của sự phát triển đất nước của Việt Nam đến năm 2020 là: công bằng xã hội, dân chủ, đại đoàn kết dân tộc, kinh tế tư nhân. Kết quả nghiên cứu làm rõ khái niệm động lực phát triển xã hội và vai trò của một số động lực cơ bản cho sự phát triển của đất nước đến năm 2020, góp thêm các luận cứ để lý giải một số vấn đề lý luận về động lực phát triển xã hội nói chung và vai trò của một số động lực phát triển cơ bản của Việt Nam đến năm 2020.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung chủ yếu sau : phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về động lực của sự phát triển, động lực của sự phát triển xã hội và hệ thống các động lực của sự phát triển xã hội ; Phân tích một số vấn đề thực tiễn chủ yếu xác định các động lực cơ bản của sự phát triển đất nước của Việt Nam đến năm 2020 là: công bằng xã hội, dân chủ, đại đoàn kết dân tộc, kinh tế tư nhân. Kết quả nghiên cứu làm rõ khái niệm động lực phát triển xã hội và vai trò của một số động lực cơ bản cho sự phát triển của đất nước đến năm 2020, góp thêm các luận cứ để lý giải một số vấn đề lý luận về động lực phát triển xã hội nói chung và vai trò của một số động lực phát triển cơ bản của Việt Nam đến năm 2020.

Các tin khác

6) Những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về động lực phát triển đất nước đến năm 2020

Bộ

Nguyễn Ngọc Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2008 - 24/04/2024

Triết lý phát triển, Phát triển xã hội, Triết học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung chủ yếu sau : phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về động lực của sự phát triển, động lực của sự phát triển xã hội và hệ thống các động lực của sự phát triển xã hội ; Phân tích một số vấn đề thực tiễn chủ yếu xác định các động lực cơ bản của sự phát triển đất nước của Việt Nam đến năm 2020 là: công bằng xã hội, dân chủ, đại đoàn kết dân tộc, kinh tế tư nhân. Kết quả nghiên cứu làm rõ khái niệm động lực phát triển xã hội và vai trò của một số động lực cơ bản cho sự phát triển của đất nước đến năm 2020, góp thêm các luận cứ để lý giải một số vấn đề lý luận về động lực phát triển xã hội nói chung và vai trò của một số động lực phát triển cơ bản của Việt Nam đến năm 2020.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào các nội dung chủ yếu sau : phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về động lực của sự phát triển, động lực của sự phát triển xã hội và hệ thống các động lực của sự phát triển xã hội ; Phân tích một số vấn đề thực tiễn chủ yếu xác định các động lực cơ bản của sự phát triển đất nước của Việt Nam đến năm 2020 là: công bằng xã hội, dân chủ, đại đoàn kết dân tộc, kinh tế tư nhân. Kết quả nghiên cứu làm rõ khái niệm động lực phát triển xã hội và vai trò của một số động lực cơ bản cho sự phát triển của đất nước đến năm 2020, góp thêm các luận cứ để lý giải một số vấn đề lý luận về động lực phát triển xã hội nói chung và vai trò của một số động lực phát triển cơ bản của Việt Nam đến năm 2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam