Phát triển bền vững từ quan niệm đến hành động

Bộ

Hà Huy Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 01/01/2007

Phát triển bền vững

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Hà Huy Thành. Đề tài nghiên cứu những nội dung cơ bản, quá trình hình thành và phát triển của khái niệm “phát triển bền vững” của nhân loại trong hơn 30 năm đi tìm kiếm một phương thức phát triển thích hợp để giải quyết vấn đề tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng và sự cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường do phát triển kinh tế-xã hội nhanh gây ra; Nghiên cứu khung khổ phát triển bền vững và chương trình phát triển bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc, của các vùng, khu vực và của một số quốc gia tiêu biểu; Trên cơ sở đó, rút ra những vấn đề Việt Nam cần chú trọng trong xác định cách tiếp cận và chiến lược phát triển bền vững phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Hà Huy Thành. Đề tài nghiên cứu những nội dung cơ bản, quá trình hình thành và phát triển của khái niệm “phát triển bền vững” của nhân loại trong hơn 30 năm đi tìm kiếm một phương thức phát triển thích hợp để giải quyết vấn đề tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng và sự cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường do phát triển kinh tế-xã hội nhanh gây ra; Nghiên cứu khung khổ phát triển bền vững và chương trình phát triển bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc, của các vùng, khu vực và của một số quốc gia tiêu biểu; Trên cơ sở đó, rút ra những vấn đề Việt Nam cần chú trọng trong xác định cách tiếp cận và chiến lược phát triển bền vững phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 

Các tin khác

Phát triển bền vững từ quan niệm đến hành động

Bộ

Hà Huy Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 01/01/2007

Phát triển bền vững

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Hà Huy Thành. Đề tài nghiên cứu những nội dung cơ bản, quá trình hình thành và phát triển của khái niệm “phát triển bền vững” của nhân loại trong hơn 30 năm đi tìm kiếm một phương thức phát triển thích hợp để giải quyết vấn đề tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng và sự cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường do phát triển kinh tế-xã hội nhanh gây ra; Nghiên cứu khung khổ phát triển bền vững và chương trình phát triển bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc, của các vùng, khu vực và của một số quốc gia tiêu biểu; Trên cơ sở đó, rút ra những vấn đề Việt Nam cần chú trọng trong xác định cách tiếp cận và chiến lược phát triển bền vững phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Hà Huy Thành. Đề tài nghiên cứu những nội dung cơ bản, quá trình hình thành và phát triển của khái niệm “phát triển bền vững” của nhân loại trong hơn 30 năm đi tìm kiếm một phương thức phát triển thích hợp để giải quyết vấn đề tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng và sự cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường do phát triển kinh tế-xã hội nhanh gây ra; Nghiên cứu khung khổ phát triển bền vững và chương trình phát triển bền vững toàn cầu của Liên hợp quốc, của các vùng, khu vực và của một số quốc gia tiêu biểu; Trên cơ sở đó, rút ra những vấn đề Việt Nam cần chú trọng trong xác định cách tiếp cận và chiến lược phát triển bền vững phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam