3) Phát triển nông thôn bền vững

Bộ

Trần Ngọc Ngoạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 01/01/2007

Phát triển nông thôn bền vững, Phát triển bền vững, Nông thôn

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ khung khổ lý thuyết cơ bản về phát triển nông thôn bền vững; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm về phát triển nông thôn bền vững của các nước trong khu vực và  thế giới; Từ đó đề xuất với các cơ quan nhà nước về một số vấn đề gợi mở để thực hiện phát triển bền vững cho khu vực nông thôn của Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ khung khổ lý thuyết cơ bản về phát triển nông thôn bền vững; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm về phát triển nông thôn bền vững của các nước trong khu vực và  thế giới; Từ đó đề xuất với các cơ quan nhà nước về một số vấn đề gợi mở để thực hiện phát triển bền vững cho khu vực nông thôn của Việt Nam.

Các tin khác

3) Phát triển nông thôn bền vững

Bộ

Trần Ngọc Ngoạn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2006 - 01/01/2007

Phát triển nông thôn bền vững, Phát triển bền vững, Nông thôn

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ khung khổ lý thuyết cơ bản về phát triển nông thôn bền vững; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm về phát triển nông thôn bền vững của các nước trong khu vực và  thế giới; Từ đó đề xuất với các cơ quan nhà nước về một số vấn đề gợi mở để thực hiện phát triển bền vững cho khu vực nông thôn của Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Ngọc Ngoạn. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ khung khổ lý thuyết cơ bản về phát triển nông thôn bền vững; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm về phát triển nông thôn bền vững của các nước trong khu vực và  thế giới; Từ đó đề xuất với các cơ quan nhà nước về một số vấn đề gợi mở để thực hiện phát triển bền vững cho khu vực nông thôn của Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam