Từ điển tâm lý học

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2004 - 01/01/2007

Tâm lý học, Từ điển tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích biên soạn một cuốn từ điển về tâm lý học. Đây là cuốn từ điển về tâm lý học được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam, bao gồm 3.226 mục từ với 1.015 trang bản thảo đề cập tới các lĩnh vực của tâm lý học như: các khái niệm, phạm trù, các trường phái và xu hướng; các phương pháp nghiên cứu tâm lý học; các cơ quan nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành tâm lý học ở Việt Nam và các nhà tâm lý học trên thế giới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích biên soạn một cuốn từ điển về tâm lý học. Đây là cuốn từ điển về tâm lý học được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam, bao gồm 3.226 mục từ với 1.015 trang bản thảo đề cập tới các lĩnh vực của tâm lý học như: các khái niệm, phạm trù, các trường phái và xu hướng; các phương pháp nghiên cứu tâm lý học; các cơ quan nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành tâm lý học ở Việt Nam và các nhà tâm lý học trên thế giới.

Các tin khác

Từ điển tâm lý học

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2004 - 01/01/2007

Tâm lý học, Từ điển tâm lý học

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích biên soạn một cuốn từ điển về tâm lý học. Đây là cuốn từ điển về tâm lý học được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam, bao gồm 3.226 mục từ với 1.015 trang bản thảo đề cập tới các lĩnh vực của tâm lý học như: các khái niệm, phạm trù, các trường phái và xu hướng; các phương pháp nghiên cứu tâm lý học; các cơ quan nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành tâm lý học ở Việt Nam và các nhà tâm lý học trên thế giới.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Vũ Dũng. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích biên soạn một cuốn từ điển về tâm lý học. Đây là cuốn từ điển về tâm lý học được biên soạn lần đầu tiên ở Việt Nam, bao gồm 3.226 mục từ với 1.015 trang bản thảo đề cập tới các lĩnh vực của tâm lý học như: các khái niệm, phạm trù, các trường phái và xu hướng; các phương pháp nghiên cứu tâm lý học; các cơ quan nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành tâm lý học ở Việt Nam và các nhà tâm lý học trên thế giới.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam