1) Những biến đổi cơ bản về tâm lí của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hoá

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2006 - 16/04/2024

Tâm lý học, Đô thị hoá

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu tình hình đô thị hóa vùng ven đô và tác động của quá trình này đến cư dân vùng ven đô; tìm hiểu những biến đổi cơ bản về mặt tâm lý ở các khía cạnh như nhu cầu, nhận thức, sự thích nghi với lối sống đô thị, giao tiếp và quan hệ trong gia đình, cộng đồng và chiến lược sống cá nhân của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hóa; đề xuất một số kiến nghị như các căn cứ khoa học cho những chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề dân cư vùng đô thị hóa của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 
Các tin khác

1) Những biến đổi cơ bản về tâm lí của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hoá

Bộ

Phan Thị Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2006 - 16/04/2024

Tâm lý học, Đô thị hoá

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Thị Mai Hương. Đề tài nghiên cứu tình hình đô thị hóa vùng ven đô và tác động của quá trình này đến cư dân vùng ven đô; tìm hiểu những biến đổi cơ bản về mặt tâm lý ở các khía cạnh như nhu cầu, nhận thức, sự thích nghi với lối sống đô thị, giao tiếp và quan hệ trong gia đình, cộng đồng và chiến lược sống cá nhân của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hóa; đề xuất một số kiến nghị như các căn cứ khoa học cho những chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề dân cư vùng đô thị hóa của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam