Xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc

Bộ

Đỗ Tiến Sâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2008 - 21/04/2024

Văn hoá, Nền văn hoá tiên tiến

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ quan niệm của Trung Quốc về xây dựng nền văn hóa tiên tiến; Đánh giá thực trạng xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc; Rút ra một số nhận xét và bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quan niệm của Trung Quốc về văn hóa tiên tiến; Chương 2: Thực trạng phát triển văn hóa ở Trung Quốc; Chương 3: Nhận xét về xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc – Một số kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ quan niệm của Trung Quốc về xây dựng nền văn hóa tiên tiến; Đánh giá thực trạng xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc; Rút ra một số nhận xét và bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quan niệm của Trung Quốc về văn hóa tiên tiến; Chương 2: Thực trạng phát triển văn hóa ở Trung Quốc; Chương 3: Nhận xét về xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc – Một số kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo.

Các tin khác

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc

Bộ

Đỗ Tiến Sâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2008 - 21/04/2024

Văn hoá, Nền văn hoá tiên tiến

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ quan niệm của Trung Quốc về xây dựng nền văn hóa tiên tiến; Đánh giá thực trạng xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc; Rút ra một số nhận xét và bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quan niệm của Trung Quốc về văn hóa tiên tiến; Chương 2: Thực trạng phát triển văn hóa ở Trung Quốc; Chương 3: Nhận xét về xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc – Một số kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Tiến Sâm. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ quan niệm của Trung Quốc về xây dựng nền văn hóa tiên tiến; Đánh giá thực trạng xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc; Rút ra một số nhận xét và bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quan niệm của Trung Quốc về văn hóa tiên tiến; Chương 2: Thực trạng phát triển văn hóa ở Trung Quốc; Chương 3: Nhận xét về xây dựng nền văn hóa tiên tiến ở Trung Quốc – Một số kinh nghiệm Việt Nam có thể tham khảo.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam