Vấn đề địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia

Bộ

Nguyễn Văn Dân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Chiến lược phát triển quốc gia, Địa chính trị

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đề tài nghiên cứu nhằm giới thiệu một cách có hệ thống các quan niệm địa chính trị hiện đại trên thế giới, giới hạn chủ yếu từ đầu thế kỷ XX đến nay; Phân tích vai trò của nhân tố địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về việc sử dụng địa chính trị của các nước trong phát triển và cho phát triển. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Khái niệm và định nghĩa, giới thiệu những vấn đề liên quan đến định nghĩa và khái niệm; Chương 2: Một số xu hướng lý thuyết và thực hành đại chính trị trên thế giới; Chương 3: Quan điểm địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Chương 4: Một số bài học kinh nghiệm địa chính trị cho Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đề tài nghiên cứu nhằm giới thiệu một cách có hệ thống các quan niệm địa chính trị hiện đại trên thế giới, giới hạn chủ yếu từ đầu thế kỷ XX đến nay; Phân tích vai trò của nhân tố địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về việc sử dụng địa chính trị của các nước trong phát triển và cho phát triển. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Khái niệm và định nghĩa, giới thiệu những vấn đề liên quan đến định nghĩa và khái niệm; Chương 2: Một số xu hướng lý thuyết và thực hành đại chính trị trên thế giới; Chương 3: Quan điểm địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Chương 4: Một số bài học kinh nghiệm địa chính trị cho Việt Nam.

Các tin khác

Vấn đề địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia

Bộ

Nguyễn Văn Dân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Chiến lược phát triển quốc gia, Địa chính trị

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đề tài nghiên cứu nhằm giới thiệu một cách có hệ thống các quan niệm địa chính trị hiện đại trên thế giới, giới hạn chủ yếu từ đầu thế kỷ XX đến nay; Phân tích vai trò của nhân tố địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về việc sử dụng địa chính trị của các nước trong phát triển và cho phát triển. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Khái niệm và định nghĩa, giới thiệu những vấn đề liên quan đến định nghĩa và khái niệm; Chương 2: Một số xu hướng lý thuyết và thực hành đại chính trị trên thế giới; Chương 3: Quan điểm địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Chương 4: Một số bài học kinh nghiệm địa chính trị cho Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Dân. Đề tài nghiên cứu nhằm giới thiệu một cách có hệ thống các quan niệm địa chính trị hiện đại trên thế giới, giới hạn chủ yếu từ đầu thế kỷ XX đến nay; Phân tích vai trò của nhân tố địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về việc sử dụng địa chính trị của các nước trong phát triển và cho phát triển. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Khái niệm và định nghĩa, giới thiệu những vấn đề liên quan đến định nghĩa và khái niệm; Chương 2: Một số xu hướng lý thuyết và thực hành đại chính trị trên thế giới; Chương 3: Quan điểm địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia của một số nước và khu vực chủ chốt trên thế giới; Chương 4: Một số bài học kinh nghiệm địa chính trị cho Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam