Lộ trình Campuchia gia nhập WTO và tác động của chúng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 24/04/2024

Hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung:

Chương trình cấp Bộ, chủ nhiệm PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung nghiên cứu những vấn đề sau: Làm rõ tại sao Campuchia là nước chậm phát triển lại chọn giải pháp nhanh gia nhập WTO, cái được, cái mất của họ là gì? Các nước lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc được hưởng lợi gì từ sự gia nhập WTO của Campuchia; Nghiên cứu quá trình điều chỉnh của Campuchia và tác động của sự điều chỉnh đó đối với chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ quá trình gia nhập WTO của Campuchia.
Các tin khác

Lộ trình Campuchia gia nhập WTO và tác động của chúng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2004 - 24/04/2024

Hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung:

Chương trình cấp Bộ, chủ nhiệm PGS.TS. Phạm Đức Thành. Nội dung nghiên cứu những vấn đề sau: Làm rõ tại sao Campuchia là nước chậm phát triển lại chọn giải pháp nhanh gia nhập WTO, cái được, cái mất của họ là gì? Các nước lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc được hưởng lợi gì từ sự gia nhập WTO của Campuchia; Nghiên cứu quá trình điều chỉnh của Campuchia và tác động của sự điều chỉnh đó đối với chính trị, kinh tế và xã hội của Campuchia; Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ quá trình gia nhập WTO của Campuchia.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam