Vai trò và tác động của Nhật Bản trong hợp tác phát triển ở Châu Á trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Ngô Xuân Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 21/04/2024

Quan hệ Nhật Bản-Châu Á, Quan hệ quốc tế, Hợp tác Nhật Bản-Châu Á

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các mục tiêu chính trong điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á, và đặc biệt đối với Việt Nam; Đánh giá vai trò và sự tác động của Nhật Bản đối với sự hợp tác và phát triển của Châu Á đến năm 2020; Đề xuất kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản nhằm đưa quan hệ hai nước thực sự trở thành quan hệ chiến lược đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Bối cảnh quốc tế mới, những yếu tố tác động và điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á; Phần 2: Những toan tính của Nhật Bản ở khu vực Châu Á trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI;  Phần 3: Một số đánh giá.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các mục tiêu chính trong điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á, và đặc biệt đối với Việt Nam; Đánh giá vai trò và sự tác động của Nhật Bản đối với sự hợp tác và phát triển của Châu Á đến năm 2020; Đề xuất kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản nhằm đưa quan hệ hai nước thực sự trở thành quan hệ chiến lược đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Bối cảnh quốc tế mới, những yếu tố tác động và điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á; Phần 2: Những toan tính của Nhật Bản ở khu vực Châu Á trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI;  Phần 3: Một số đánh giá.

Các tin khác

Vai trò và tác động của Nhật Bản trong hợp tác phát triển ở Châu Á trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Ngô Xuân Bình

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 21/04/2024

Quan hệ Nhật Bản-Châu Á, Quan hệ quốc tế, Hợp tác Nhật Bản-Châu Á

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các mục tiêu chính trong điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á, và đặc biệt đối với Việt Nam; Đánh giá vai trò và sự tác động của Nhật Bản đối với sự hợp tác và phát triển của Châu Á đến năm 2020; Đề xuất kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản nhằm đưa quan hệ hai nước thực sự trở thành quan hệ chiến lược đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Bối cảnh quốc tế mới, những yếu tố tác động và điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á; Phần 2: Những toan tính của Nhật Bản ở khu vực Châu Á trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI;  Phần 3: Một số đánh giá.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Xuân Bình. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các mục tiêu chính trong điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á, và đặc biệt đối với Việt Nam; Đánh giá vai trò và sự tác động của Nhật Bản đối với sự hợp tác và phát triển của Châu Á đến năm 2020; Đề xuất kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Nhật Bản nhằm đưa quan hệ hai nước thực sự trở thành quan hệ chiến lược đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Bối cảnh quốc tế mới, những yếu tố tác động và điều chỉnh chính sách của Nhật Bản đối với Châu Á; Phần 2: Những toan tính của Nhật Bản ở khu vực Châu Á trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI;  Phần 3: Một số đánh giá.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam