Vai trò của người Việt trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam

Bộ

Bùi Xuân Đính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2008 - 01/01/2009

Người Việt, Phát triển bền vững, Dân tộc học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Xuân Đính. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt với môi trường sống vùng Đông Bắc Việt Nam trong quá trình cộng cư với các dân tộc thiểu số sở tại; Làm rõ ảnh hưởng qua lại của người Việt với các tộc người thiểu số, đặc biệt là vai trò của họ với sự phát triển bền vững vùng Đông Bắc; Dự báo xu hướng phát triển của quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số vùng Đông Bắc cũng như vai trò của người Việt  với sự phát triển bền vững vùng này trong tương lai. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 phần: Điều kiện địa lý tự nhiên và nhân văn vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong phát triển kinh tế vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong sự ổn định chính trị - xã hội vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với việc bảo vệ môi trường vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với phát triển văn hóa, giáo dục và bảo tồn các giá trị văn hóa vùng Đông Bắc.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Xuân Đính. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt với môi trường sống vùng Đông Bắc Việt Nam trong quá trình cộng cư với các dân tộc thiểu số sở tại; Làm rõ ảnh hưởng qua lại của người Việt với các tộc người thiểu số, đặc biệt là vai trò của họ với sự phát triển bền vững vùng Đông Bắc; Dự báo xu hướng phát triển của quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số vùng Đông Bắc cũng như vai trò của người Việt  với sự phát triển bền vững vùng này trong tương lai. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 phần: Điều kiện địa lý tự nhiên và nhân văn vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong phát triển kinh tế vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong sự ổn định chính trị - xã hội vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với việc bảo vệ môi trường vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với phát triển văn hóa, giáo dục và bảo tồn các giá trị văn hóa vùng Đông Bắc.

Các tin khác

Vai trò của người Việt trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam

Bộ

Bùi Xuân Đính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2008 - 01/01/2009

Người Việt, Phát triển bền vững, Dân tộc học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Xuân Đính. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt với môi trường sống vùng Đông Bắc Việt Nam trong quá trình cộng cư với các dân tộc thiểu số sở tại; Làm rõ ảnh hưởng qua lại của người Việt với các tộc người thiểu số, đặc biệt là vai trò của họ với sự phát triển bền vững vùng Đông Bắc; Dự báo xu hướng phát triển của quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số vùng Đông Bắc cũng như vai trò của người Việt  với sự phát triển bền vững vùng này trong tương lai. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 phần: Điều kiện địa lý tự nhiên và nhân văn vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong phát triển kinh tế vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong sự ổn định chính trị - xã hội vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với việc bảo vệ môi trường vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với phát triển văn hóa, giáo dục và bảo tồn các giá trị văn hóa vùng Đông Bắc.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Bùi Xuân Đính. Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ sự thích ứng của các nhóm cư dân Việt với môi trường sống vùng Đông Bắc Việt Nam trong quá trình cộng cư với các dân tộc thiểu số sở tại; Làm rõ ảnh hưởng qua lại của người Việt với các tộc người thiểu số, đặc biệt là vai trò của họ với sự phát triển bền vững vùng Đông Bắc; Dự báo xu hướng phát triển của quan hệ giữa người Việt với các tộc người thiểu số vùng Đông Bắc cũng như vai trò của người Việt  với sự phát triển bền vững vùng này trong tương lai. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 phần: Điều kiện địa lý tự nhiên và nhân văn vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong phát triển kinh tế vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt trong sự ổn định chính trị - xã hội vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với việc bảo vệ môi trường vùng Đông Bắc; Vai trò của người Việt với phát triển văn hóa, giáo dục và bảo tồn các giá trị văn hóa vùng Đông Bắc.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam