Vai trò của vùng Chu Giang mở rộng trong thực hiện sáng kiến mới về cực tăng trưởng Trung Quốc - ASEAN

Bộ

Nguyễn Xuân Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2008 - 01/01/2009

Hợp tác Chu Giang-ASEAN, Hợp tác quốc tế, Quan hệ Trung Quốc-ASEAN

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Xuân Cường. Đề tài nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời, khái niệm và mục tiêu của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng ở Trung Quốc; Những chủ trương chính sách, biện pháp và cơ chế tình hình hợp tác vùng Chu Giang mở rộng giữa các tỉnh, khu (9+2) của Trung Quốc; Hợp tác giữa vùng đồng bằng Chu Giang mở rộng với các nước ASEAN; Vai trò của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng trong cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Nhận xét, đánh giá về thành tựu ban đầu và những khó khăn của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Một số kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo từ hợp tác vùng Chu Giang. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Chương 2: Quan hệ giữa hợp tác vùng Chu Giang mở rộng với cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Chương 3: Nhận định về hợp tác Chu Giang mở rộng, bài học kinh nghiệm, gợi mở đối với Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Xuân Cường. Đề tài nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời, khái niệm và mục tiêu của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng ở Trung Quốc; Những chủ trương chính sách, biện pháp và cơ chế tình hình hợp tác vùng Chu Giang mở rộng giữa các tỉnh, khu (9+2) của Trung Quốc; Hợp tác giữa vùng đồng bằng Chu Giang mở rộng với các nước ASEAN; Vai trò của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng trong cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Nhận xét, đánh giá về thành tựu ban đầu và những khó khăn của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Một số kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo từ hợp tác vùng Chu Giang. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Chương 2: Quan hệ giữa hợp tác vùng Chu Giang mở rộng với cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Chương 3: Nhận định về hợp tác Chu Giang mở rộng, bài học kinh nghiệm, gợi mở đối với Việt Nam.

Các tin khác

Vai trò của vùng Chu Giang mở rộng trong thực hiện sáng kiến mới về cực tăng trưởng Trung Quốc - ASEAN

Bộ

Nguyễn Xuân Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Trung Quốc

01/01/2008 - 01/01/2009

Hợp tác Chu Giang-ASEAN, Hợp tác quốc tế, Quan hệ Trung Quốc-ASEAN

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Xuân Cường. Đề tài nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời, khái niệm và mục tiêu của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng ở Trung Quốc; Những chủ trương chính sách, biện pháp và cơ chế tình hình hợp tác vùng Chu Giang mở rộng giữa các tỉnh, khu (9+2) của Trung Quốc; Hợp tác giữa vùng đồng bằng Chu Giang mở rộng với các nước ASEAN; Vai trò của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng trong cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Nhận xét, đánh giá về thành tựu ban đầu và những khó khăn của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Một số kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo từ hợp tác vùng Chu Giang. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Chương 2: Quan hệ giữa hợp tác vùng Chu Giang mở rộng với cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Chương 3: Nhận định về hợp tác Chu Giang mở rộng, bài học kinh nghiệm, gợi mở đối với Việt Nam.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Xuân Cường. Đề tài nghiên cứu làm rõ bối cảnh ra đời, khái niệm và mục tiêu của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng ở Trung Quốc; Những chủ trương chính sách, biện pháp và cơ chế tình hình hợp tác vùng Chu Giang mở rộng giữa các tỉnh, khu (9+2) của Trung Quốc; Hợp tác giữa vùng đồng bằng Chu Giang mở rộng với các nước ASEAN; Vai trò của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng trong cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Nhận xét, đánh giá về thành tựu ban đầu và những khó khăn của hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Một số kinh nghiệm mà Việt Nam có thể tham khảo từ hợp tác vùng Chu Giang. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển hợp tác vùng Chu Giang mở rộng; Chương 2: Quan hệ giữa hợp tác vùng Chu Giang mở rộng với cực tăng trưởng mới giữa Trung Quốc và ASEAN; Chương 3: Nhận định về hợp tác Chu Giang mở rộng, bài học kinh nghiệm, gợi mở đối với Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam