Vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Bộ

Nguyễn Hồng Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Hợp tác quốc tế, Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Nhung. Đề tài nghiên cứu nhằm điểm lại những nội dung hợp tác chính của Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công (GMS) và sự lồng ghép chúng trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; Nghiên cứu thực tiễn hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của chính phủ liên quan đến hợp tác GMS đã được hiện thực hóa trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội  quốc gia; Đánh giá vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Đề xuất một số giải pháp cho giai đoạn phát triển tiếp sau theo hướng nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong khung khổ hợp tác GMS. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình tự do hóa và liên kết kinh tế quốc tế dưới góc độ lý luận và pháp lý;  Chương 2: Hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Chương 3: Giải pháp phát huy vai trò các chính quyền địa phương trong thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS trong tương lai.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Nhung. Đề tài nghiên cứu nhằm điểm lại những nội dung hợp tác chính của Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công (GMS) và sự lồng ghép chúng trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; Nghiên cứu thực tiễn hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của chính phủ liên quan đến hợp tác GMS đã được hiện thực hóa trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội  quốc gia; Đánh giá vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Đề xuất một số giải pháp cho giai đoạn phát triển tiếp sau theo hướng nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong khung khổ hợp tác GMS. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình tự do hóa và liên kết kinh tế quốc tế dưới góc độ lý luận và pháp lý;  Chương 2: Hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Chương 3: Giải pháp phát huy vai trò các chính quyền địa phương trong thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS trong tương lai.

Các tin khác

Vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

Bộ

Nguyễn Hồng Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Hợp tác quốc tế, Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Nhung. Đề tài nghiên cứu nhằm điểm lại những nội dung hợp tác chính của Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công (GMS) và sự lồng ghép chúng trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; Nghiên cứu thực tiễn hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của chính phủ liên quan đến hợp tác GMS đã được hiện thực hóa trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội  quốc gia; Đánh giá vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Đề xuất một số giải pháp cho giai đoạn phát triển tiếp sau theo hướng nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong khung khổ hợp tác GMS. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình tự do hóa và liên kết kinh tế quốc tế dưới góc độ lý luận và pháp lý;  Chương 2: Hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Chương 3: Giải pháp phát huy vai trò các chính quyền địa phương trong thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS trong tương lai.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Nhung. Đề tài nghiên cứu nhằm điểm lại những nội dung hợp tác chính của Hợp tác tiểu vùng sông Mê Công (GMS) và sự lồng ghép chúng trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia; Nghiên cứu thực tiễn hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của chính phủ liên quan đến hợp tác GMS đã được hiện thực hóa trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội  quốc gia; Đánh giá vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Đề xuất một số giải pháp cho giai đoạn phát triển tiếp sau theo hướng nâng cao vai trò của chính quyền địa phương trong khung khổ hợp tác GMS. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình tự do hóa và liên kết kinh tế quốc tế dưới góc độ lý luận và pháp lý;  Chương 2: Hoạt động của các chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS; Chương 3: Giải pháp phát huy vai trò các chính quyền địa phương trong thực hiện các cam kết quốc gia trong khuôn khổ hợp tác GMS trong tương lai.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam