Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Bộ

Bùi Văn Đạo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

01/01/2009 - 01/01/2010

Buôn làng, Phát triển bền vững, Miền núi, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử và hiện nay, trên các chiều cạnh không gian sinh tồn kinh tế, không gian sinh tồn xã hội, không gian sinh tồn văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên; Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, kiến nghị và giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng buôn làng mới trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên;  Phần 2: Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ truyền thống đến trước năm 1975; Phần 3: Tổ chức, hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ 1975 đến nay;  Phần 4: Một số vấn đề đặt ra và quan điểm, kiến nghị, giải pháp xây dựng buôn làng Tây Nguyên trong phát triển bền vững hiện nay.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử và hiện nay, trên các chiều cạnh không gian sinh tồn kinh tế, không gian sinh tồn xã hội, không gian sinh tồn văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên; Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, kiến nghị và giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng buôn làng mới trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên;  Phần 2: Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ truyền thống đến trước năm 1975; Phần 3: Tổ chức, hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ 1975 đến nay;  Phần 4: Một số vấn đề đặt ra và quan điểm, kiến nghị, giải pháp xây dựng buôn làng Tây Nguyên trong phát triển bền vững hiện nay.

Các tin khác

Tổ chức và hoạt động buôn làng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Bộ

Bùi Văn Đạo

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

01/01/2009 - 01/01/2010

Buôn làng, Phát triển bền vững, Miền núi, Dân tộc thiểu số

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử và hiện nay, trên các chiều cạnh không gian sinh tồn kinh tế, không gian sinh tồn xã hội, không gian sinh tồn văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên; Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, kiến nghị và giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng buôn làng mới trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên;  Phần 2: Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ truyền thống đến trước năm 1975; Phần 3: Tổ chức, hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ 1975 đến nay;  Phần 4: Một số vấn đề đặt ra và quan điểm, kiến nghị, giải pháp xây dựng buôn làng Tây Nguyên trong phát triển bền vững hiện nay.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Đạo. Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thực trạng tổ chức và hoạt động của buôn làng Tây Nguyên trong lịch sử và hiện nay, trên các chiều cạnh không gian sinh tồn kinh tế, không gian sinh tồn xã hội, không gian sinh tồn văn hóa và không gian sinh tồn tự nhiên; Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, kiến nghị và giải pháp làm cơ sở khoa học góp phần xây dựng buôn làng mới trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên;  Phần 2: Tổ chức và hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ truyền thống đến trước năm 1975; Phần 3: Tổ chức, hoạt động buôn làng Tây Nguyên từ 1975 đến nay;  Phần 4: Một số vấn đề đặt ra và quan điểm, kiến nghị, giải pháp xây dựng buôn làng Tây Nguyên trong phát triển bền vững hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam