Tác động của yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội ở cơ sở vùng dân tộc miền tây Thanh Hóa – Nghệ An

Bộ

Đặng Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2009

Quản lý xã hội, Miền núi, Dân tộc học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng của các yếu tố truyền thống còn tồn tại trong quản lý xã hội hiện nay, phân tích sự tác động của các yếu tố đó đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc miền tây Thanh Hóa – Nghệ An hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm kế thừa và phát huy tính tích cực và khắc phục những hạn chế của các yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số miền tây Thanh Hóa – Nghệ An. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết và địa bàn nghiên cứu; Chương 2: Các hình thức quản lý xã hội truyền thống của các dân tộc; Chương 3: Tác động của các yếu tố truyền thống tới quản lý xã hội ở cơ sở hiện nay.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng của các yếu tố truyền thống còn tồn tại trong quản lý xã hội hiện nay, phân tích sự tác động của các yếu tố đó đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc miền tây Thanh Hóa – Nghệ An hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm kế thừa và phát huy tính tích cực và khắc phục những hạn chế của các yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số miền tây Thanh Hóa – Nghệ An. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết và địa bàn nghiên cứu; Chương 2: Các hình thức quản lý xã hội truyền thống của các dân tộc; Chương 3: Tác động của các yếu tố truyền thống tới quản lý xã hội ở cơ sở hiện nay.

Các tin khác

Tác động của yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội ở cơ sở vùng dân tộc miền tây Thanh Hóa – Nghệ An

Bộ

Đặng Thị Hoa

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2009

Quản lý xã hội, Miền núi, Dân tộc học

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng của các yếu tố truyền thống còn tồn tại trong quản lý xã hội hiện nay, phân tích sự tác động của các yếu tố đó đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc miền tây Thanh Hóa – Nghệ An hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm kế thừa và phát huy tính tích cực và khắc phục những hạn chế của các yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số miền tây Thanh Hóa – Nghệ An. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết và địa bàn nghiên cứu; Chương 2: Các hình thức quản lý xã hội truyền thống của các dân tộc; Chương 3: Tác động của các yếu tố truyền thống tới quản lý xã hội ở cơ sở hiện nay.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Đặng Thị Hoa. Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng của các yếu tố truyền thống còn tồn tại trong quản lý xã hội hiện nay, phân tích sự tác động của các yếu tố đó đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc miền tây Thanh Hóa – Nghệ An hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm kế thừa và phát huy tính tích cực và khắc phục những hạn chế của các yếu tố truyền thống đến quản lý xã hội ở vùng các dân tộc thiểu số miền tây Thanh Hóa – Nghệ An. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý thuyết và địa bàn nghiên cứu; Chương 2: Các hình thức quản lý xã hội truyền thống của các dân tộc; Chương 3: Tác động của các yếu tố truyền thống tới quản lý xã hội ở cơ sở hiện nay.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam