Sự truyền bá và phát triển của đạo Tin Lành ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á

Bộ

Phạm Hồng Thái

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đạo Tin Lành, Tôn giáo

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Hồng Thái. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ rõ quá trình truyền bá và phát triển của đạo Tin Lành ở một số nước chủ yếu của khu vực Đông Bắc Á hiện nay, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Vai trò văn hóa và tác động xã hội của đạo Tin Lành ở các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á nêu trên; Chính sách hiện nay của các nước Đông Bắc Á đối với tôn giáo nói chung và với đạo Tin Lành nói riêng. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo Tin Lành và sự truyền bá ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 2: Ảnh hưởng văn hóa – xã hội của đạo Tin Lành ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 3: Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á hiện nay – Trường hợp các giáo hội Tin Lành.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Hồng Thái. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ rõ quá trình truyền bá và phát triển của đạo Tin Lành ở một số nước chủ yếu của khu vực Đông Bắc Á hiện nay, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Vai trò văn hóa và tác động xã hội của đạo Tin Lành ở các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á nêu trên; Chính sách hiện nay của các nước Đông Bắc Á đối với tôn giáo nói chung và với đạo Tin Lành nói riêng. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo Tin Lành và sự truyền bá ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 2: Ảnh hưởng văn hóa – xã hội của đạo Tin Lành ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 3: Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á hiện nay – Trường hợp các giáo hội Tin Lành.

Các tin khác

Sự truyền bá và phát triển của đạo Tin Lành ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á

Bộ

Phạm Hồng Thái

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đạo Tin Lành, Tôn giáo

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Hồng Thái. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ rõ quá trình truyền bá và phát triển của đạo Tin Lành ở một số nước chủ yếu của khu vực Đông Bắc Á hiện nay, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Vai trò văn hóa và tác động xã hội của đạo Tin Lành ở các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á nêu trên; Chính sách hiện nay của các nước Đông Bắc Á đối với tôn giáo nói chung và với đạo Tin Lành nói riêng. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo Tin Lành và sự truyền bá ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 2: Ảnh hưởng văn hóa – xã hội của đạo Tin Lành ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 3: Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á hiện nay – Trường hợp các giáo hội Tin Lành.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Hồng Thái. Đề tài nghiên cứu nhằm chỉ rõ quá trình truyền bá và phát triển của đạo Tin Lành ở một số nước chủ yếu của khu vực Đông Bắc Á hiện nay, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Vai trò văn hóa và tác động xã hội của đạo Tin Lành ở các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á nêu trên; Chính sách hiện nay của các nước Đông Bắc Á đối với tôn giáo nói chung và với đạo Tin Lành nói riêng. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo Tin Lành và sự truyền bá ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 2: Ảnh hưởng văn hóa – xã hội của đạo Tin Lành ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á; Chương 3: Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội ở một số nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á hiện nay – Trường hợp các giáo hội Tin Lành.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam