Sự thích ứng của người di cư tự do từ nông thôn vào các thành phố và các vùng phụ cận – nghiên cứu trường hợp Hà Nội

Bộ

Phòng Nghiên cứu Phụ nữ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Lao động, Di cư tự do, Di chuyển lao động, Lao động di cư

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Phòng Nghiên cứu Phụ nữ thực hiện. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những khác biệt trong động lực di cư tự do từ nông thôn ra các đô thị (trường hợp Hà Nội) của cả nam và nữ; Vai trò giới trong hộ gia đình có liên quan như thế nào tới quyết định di cư và quá trình chuẩn bị di cư của phụ nữ và nam giới; Phác thảo hành trang (chiến lược ứng phó ban đầu) của nam và nữ di cư tự do trên các phương diện trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, kinh nghiệm và vốn sống khi họ bắt đầu quyết định tham gia vào thị trường lao động ở Hà Nội; Quá trình thích ứng và sự hòa nhập với việc làm, điều kiện sống với địa vị mới và với những khó khăn phải đương đầu của phụ nữ và nam giới di cư trong hoàn cảnh lao động và sinh sống tại đô thị Hà Nội; Rào cản/thách thức trong cuộc sống đô thị đối với lao động di cư nữ và nam nhìn từ các góc độ cạnh tranh lao động, dịch vụ xã hội và chính sách quản lý di cư; Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng chính sách có liên quan đến quản lý và hỗ trợ di cư tự do nông thôn đô thị.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Phòng Nghiên cứu Phụ nữ thực hiện. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những khác biệt trong động lực di cư tự do từ nông thôn ra các đô thị (trường hợp Hà Nội) của cả nam và nữ; Vai trò giới trong hộ gia đình có liên quan như thế nào tới quyết định di cư và quá trình chuẩn bị di cư của phụ nữ và nam giới; Phác thảo hành trang (chiến lược ứng phó ban đầu) của nam và nữ di cư tự do trên các phương diện trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, kinh nghiệm và vốn sống khi họ bắt đầu quyết định tham gia vào thị trường lao động ở Hà Nội; Quá trình thích ứng và sự hòa nhập với việc làm, điều kiện sống với địa vị mới và với những khó khăn phải đương đầu của phụ nữ và nam giới di cư trong hoàn cảnh lao động và sinh sống tại đô thị Hà Nội; Rào cản/thách thức trong cuộc sống đô thị đối với lao động di cư nữ và nam nhìn từ các góc độ cạnh tranh lao động, dịch vụ xã hội và chính sách quản lý di cư; Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng chính sách có liên quan đến quản lý và hỗ trợ di cư tự do nông thôn đô thị.

Các tin khác

Sự thích ứng của người di cư tự do từ nông thôn vào các thành phố và các vùng phụ cận – nghiên cứu trường hợp Hà Nội

Bộ

Phòng Nghiên cứu Phụ nữ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Lao động, Di cư tự do, Di chuyển lao động, Lao động di cư

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Phòng Nghiên cứu Phụ nữ thực hiện. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những khác biệt trong động lực di cư tự do từ nông thôn ra các đô thị (trường hợp Hà Nội) của cả nam và nữ; Vai trò giới trong hộ gia đình có liên quan như thế nào tới quyết định di cư và quá trình chuẩn bị di cư của phụ nữ và nam giới; Phác thảo hành trang (chiến lược ứng phó ban đầu) của nam và nữ di cư tự do trên các phương diện trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, kinh nghiệm và vốn sống khi họ bắt đầu quyết định tham gia vào thị trường lao động ở Hà Nội; Quá trình thích ứng và sự hòa nhập với việc làm, điều kiện sống với địa vị mới và với những khó khăn phải đương đầu của phụ nữ và nam giới di cư trong hoàn cảnh lao động và sinh sống tại đô thị Hà Nội; Rào cản/thách thức trong cuộc sống đô thị đối với lao động di cư nữ và nam nhìn từ các góc độ cạnh tranh lao động, dịch vụ xã hội và chính sách quản lý di cư; Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng chính sách có liên quan đến quản lý và hỗ trợ di cư tự do nông thôn đô thị.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, do Phòng Nghiên cứu Phụ nữ thực hiện. Đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ những khác biệt trong động lực di cư tự do từ nông thôn ra các đô thị (trường hợp Hà Nội) của cả nam và nữ; Vai trò giới trong hộ gia đình có liên quan như thế nào tới quyết định di cư và quá trình chuẩn bị di cư của phụ nữ và nam giới; Phác thảo hành trang (chiến lược ứng phó ban đầu) của nam và nữ di cư tự do trên các phương diện trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, kinh nghiệm và vốn sống khi họ bắt đầu quyết định tham gia vào thị trường lao động ở Hà Nội; Quá trình thích ứng và sự hòa nhập với việc làm, điều kiện sống với địa vị mới và với những khó khăn phải đương đầu của phụ nữ và nam giới di cư trong hoàn cảnh lao động và sinh sống tại đô thị Hà Nội; Rào cản/thách thức trong cuộc sống đô thị đối với lao động di cư nữ và nam nhìn từ các góc độ cạnh tranh lao động, dịch vụ xã hội và chính sách quản lý di cư; Những vấn đề cần quan tâm trong xây dựng chính sách có liên quan đến quản lý và hỗ trợ di cư tự do nông thôn đô thị.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam