Quan hệ Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 2011-2020

Bộ

Lê Khương Thuỳ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 21/04/2024

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Khương Thùy. Đề tài nghiên cứu những nhân tố chi phối quan hệ Mỹ - Trung, về sự điều chỉnh, định hướng lớn của chiến lược toàn cầu mới của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung từ 2011 đến 2020; Thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự giai đoạn 2011-2020, từ đó đánh giá những tác động điều chỉnh của quan hệ Mỹ - Trung đối với thế giới, khu vực và Việt Nam; Dự báo các xu hướng phát triển của quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2011-2020; Nêu một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2020. Đề tài đi sâu vào 3 nội dung chính: Những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2001-2010; Trung Quốc trong sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quân sự và kinh tế giai đoạn 2001-2010 và đối sách của Trung Quốc; Đánh giá tác động, dự báo triển vọng quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2010-2020.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Khương Thùy. Đề tài nghiên cứu những nhân tố chi phối quan hệ Mỹ - Trung, về sự điều chỉnh, định hướng lớn của chiến lược toàn cầu mới của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung từ 2011 đến 2020; Thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự giai đoạn 2011-2020, từ đó đánh giá những tác động điều chỉnh của quan hệ Mỹ - Trung đối với thế giới, khu vực và Việt Nam; Dự báo các xu hướng phát triển của quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2011-2020; Nêu một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2020. Đề tài đi sâu vào 3 nội dung chính: Những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2001-2010; Trung Quốc trong sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quân sự và kinh tế giai đoạn 2001-2010 và đối sách của Trung Quốc; Đánh giá tác động, dự báo triển vọng quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2010-2020.

Các tin khác

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 2011-2020

Bộ

Lê Khương Thuỳ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 21/04/2024

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Khương Thùy. Đề tài nghiên cứu những nhân tố chi phối quan hệ Mỹ - Trung, về sự điều chỉnh, định hướng lớn của chiến lược toàn cầu mới của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung từ 2011 đến 2020; Thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự giai đoạn 2011-2020, từ đó đánh giá những tác động điều chỉnh của quan hệ Mỹ - Trung đối với thế giới, khu vực và Việt Nam; Dự báo các xu hướng phát triển của quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2011-2020; Nêu một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2020. Đề tài đi sâu vào 3 nội dung chính: Những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2001-2010; Trung Quốc trong sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quân sự và kinh tế giai đoạn 2001-2010 và đối sách của Trung Quốc; Đánh giá tác động, dự báo triển vọng quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2010-2020.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Khương Thùy. Đề tài nghiên cứu những nhân tố chi phối quan hệ Mỹ - Trung, về sự điều chỉnh, định hướng lớn của chiến lược toàn cầu mới của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung từ 2011 đến 2020; Thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các mặt chính trị, kinh tế, quân sự giai đoạn 2011-2020, từ đó đánh giá những tác động điều chỉnh của quan hệ Mỹ - Trung đối với thế giới, khu vực và Việt Nam; Dự báo các xu hướng phát triển của quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2011-2020; Nêu một số kiến nghị về đối sách của Việt Nam trong quan hệ với Mỹ và Trung Quốc trong giai đoạn 2011-2020. Đề tài đi sâu vào 3 nội dung chính: Những nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ đối với Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2001-2010; Trung Quốc trong sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Mỹ, thực trạng quan hệ Mỹ - Trung trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quân sự và kinh tế giai đoạn 2001-2010 và đối sách của Trung Quốc; Đánh giá tác động, dự báo triển vọng quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2010-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam