Những biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với vấn đề môi trường trong các làng nghề nông thôn đồng bằng Sông Hồng

Bộ

Phan Sĩ Mẫn

Viện Kinh tế học

Viện Kinh tế học

03/08/2012 - 21/04/2024

Kinh tế, Môi trường, Quản lý Nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng tình hình quản lý nhà nước về môi trường trong các làng nghề ở nông thôn đồng bằng Sông Hồng trong thời gian qua và hiện nay; Nghiên cứu chính sách, luật pháp hiện hành và hệ thống quản lý, cơ chế quản lý của Nhà nước (các cấp, ngành ở trung ương và địa phương) về môi trường ở khu vực nông thôn nói chung và đối với các làng nghề trong nông thôn đồng bằng Sông Hồng nói riêng; Đánh giá những tác động tích cực và hiệu lực của hệ thống quản lý, cơ chế chính sách hiện hành, đồng thời làm rõ những hạn chế, bất cập, thiếu hụt, kém hiệu lực của hệ thống cơ chế chính sách bảo vệ môi trường ở các làng nghề; Nguyên nhân của tình hình này.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng tình hình quản lý nhà nước về môi trường trong các làng nghề ở nông thôn đồng bằng Sông Hồng trong thời gian qua và hiện nay; Nghiên cứu chính sách, luật pháp hiện hành và hệ thống quản lý, cơ chế quản lý của Nhà nước (các cấp, ngành ở trung ương và địa phương) về môi trường ở khu vực nông thôn nói chung và đối với các làng nghề trong nông thôn đồng bằng Sông Hồng nói riêng; Đánh giá những tác động tích cực và hiệu lực của hệ thống quản lý, cơ chế chính sách hiện hành, đồng thời làm rõ những hạn chế, bất cập, thiếu hụt, kém hiệu lực của hệ thống cơ chế chính sách bảo vệ môi trường ở các làng nghề; Nguyên nhân của tình hình này.

Các tin khác

Những biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với vấn đề môi trường trong các làng nghề nông thôn đồng bằng Sông Hồng

Bộ

Phan Sĩ Mẫn

Viện Kinh tế học

Viện Kinh tế học

03/08/2012 - 21/04/2024

Kinh tế, Môi trường, Quản lý Nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng tình hình quản lý nhà nước về môi trường trong các làng nghề ở nông thôn đồng bằng Sông Hồng trong thời gian qua và hiện nay; Nghiên cứu chính sách, luật pháp hiện hành và hệ thống quản lý, cơ chế quản lý của Nhà nước (các cấp, ngành ở trung ương và địa phương) về môi trường ở khu vực nông thôn nói chung và đối với các làng nghề trong nông thôn đồng bằng Sông Hồng nói riêng; Đánh giá những tác động tích cực và hiệu lực của hệ thống quản lý, cơ chế chính sách hiện hành, đồng thời làm rõ những hạn chế, bất cập, thiếu hụt, kém hiệu lực của hệ thống cơ chế chính sách bảo vệ môi trường ở các làng nghề; Nguyên nhân của tình hình này.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phan Sĩ Mẫn. Đề tài nghiên cứu các vấn đề sau: Đánh giá thực trạng tình hình quản lý nhà nước về môi trường trong các làng nghề ở nông thôn đồng bằng Sông Hồng trong thời gian qua và hiện nay; Nghiên cứu chính sách, luật pháp hiện hành và hệ thống quản lý, cơ chế quản lý của Nhà nước (các cấp, ngành ở trung ương và địa phương) về môi trường ở khu vực nông thôn nói chung và đối với các làng nghề trong nông thôn đồng bằng Sông Hồng nói riêng; Đánh giá những tác động tích cực và hiệu lực của hệ thống quản lý, cơ chế chính sách hiện hành, đồng thời làm rõ những hạn chế, bất cập, thiếu hụt, kém hiệu lực của hệ thống cơ chế chính sách bảo vệ môi trường ở các làng nghề; Nguyên nhân của tình hình này.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam