Quan hệ hợp tác phát triển giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trần Thị Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2007 - 01/01/2008

Quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc, Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Nhung. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm phân tích và đánh giá thực trạng vấn đề hợp tác giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới và những nhân tố tác động đến quan hệ giữa hai miền; Dự đoán triển vọng quan hệ giữa hai miền trong 10 năm tới. Nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài: Phân tích quan hệ giữa hai miền Nam Bắc trên các mặt chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng theo tiến trình lịch sử cụ thể; Làm rõ tác động của bối cảnh mới (trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây) đối với quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên, phân tích những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến mối quan hệ này; Dự báo triển vọng quan hệ giữa hai quốc gia về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội cũng như đánh giá khả năng thống nhất thành một quốc gia như trước đây.
Các tin khác

Quan hệ hợp tác phát triển giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trần Thị Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2007 - 01/01/2008

Quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc, Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Nhung. Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài nhằm phân tích và đánh giá thực trạng vấn đề hợp tác giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới và những nhân tố tác động đến quan hệ giữa hai miền; Dự đoán triển vọng quan hệ giữa hai miền trong 10 năm tới. Nội dung nghiên cứu cụ thể của đề tài: Phân tích quan hệ giữa hai miền Nam Bắc trên các mặt chính trị - ngoại giao, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng theo tiến trình lịch sử cụ thể; Làm rõ tác động của bối cảnh mới (trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây) đối với quan hệ Hàn Quốc – Triều Tiên, phân tích những nhân tố tác động, ảnh hưởng đến mối quan hệ này; Dự báo triển vọng quan hệ giữa hai quốc gia về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội cũng như đánh giá khả năng thống nhất thành một quốc gia như trước đây.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam