Phát triển bền vững về văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập vùng Đông Bắc

Bộ

Vương Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2009

Văn hoá, Văn hoá tộc người, Phát triển bền vững, Miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vương Xuân Tình; TS. Trần Hồng Hạnh. Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng khái niệm và các chỉ báo về phát triển bền vững về văn hóa tộc người; Đánh giá mức độ bền vững văn hóa của một số tộc người vùng Đông Bắc; Xem xét ảnh hưởng của quá trình hội nhập tới sự bền vững văn hóa của các tộc người trong khu vực nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững về văn hóa cho các tộc người trong quá trình hội nhập. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần: Xây dựng khái niệm, khung phân tích và các chỉ báo về phát triển bền vững và phát triển bền vững văn hóa tộc người; Xây dựng cơ sở lý luận về vấn đề hội nhập của các tộc người vùng Đông Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Đánh giá về di sản văn hóa truyền thống của các tộc người vùng Đông Bắc trước khi diễn ra hội nhập (trước 1986); Sự hội nhập kinh tế của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu, Kinh vùng Đông Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng và tính bền vững của văn hóa tộc người vùng Đông Bắc.
Các tin khác

Phát triển bền vững về văn hóa tộc người trong quá trình hội nhập vùng Đông Bắc

Bộ

Vương Xuân Tình, Trần Hồng Hạnh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2009

Văn hoá, Văn hoá tộc người, Phát triển bền vững, Miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vương Xuân Tình; TS. Trần Hồng Hạnh. Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng khái niệm và các chỉ báo về phát triển bền vững về văn hóa tộc người; Đánh giá mức độ bền vững văn hóa của một số tộc người vùng Đông Bắc; Xem xét ảnh hưởng của quá trình hội nhập tới sự bền vững văn hóa của các tộc người trong khu vực nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo phát triển bền vững về văn hóa cho các tộc người trong quá trình hội nhập. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần: Xây dựng khái niệm, khung phân tích và các chỉ báo về phát triển bền vững và phát triển bền vững văn hóa tộc người; Xây dựng cơ sở lý luận về vấn đề hội nhập của các tộc người vùng Đông Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Đánh giá về di sản văn hóa truyền thống của các tộc người vùng Đông Bắc trước khi diễn ra hội nhập (trước 1986); Sự hội nhập kinh tế của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu, Kinh vùng Đông Bắc trong bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế thị trường và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Đánh giá thực trạng và tính bền vững của văn hóa tộc người vùng Đông Bắc.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam