Những vấn đề cơ bản của văn hóa nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Bộ

Võ Quang Trọng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá, Phát triển bền vững, Miền núi

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Võ Quang Trọng. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá tổng quan những vấn đề văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc, hiện trạng và sự biến đổi của các yếu tố văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc; Phân tích tác động và hạn chế của các các yếu tố văn hóa đến sự ổn định và phát riển vùng Tây Bắc; đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Bắc trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về những vấn đề nghiên cứu văn hóa vùng Tây Bắc. Chương 2: Những đặc trưng cơ bản và sự biến đổi của văn hóa vùng Tây Bắc. Chương 3: Văn hóa và phát triển bền vững của các dân tộc vùng Tây Bắc.
Các tin khác

Những vấn đề cơ bản của văn hóa nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Bộ

Võ Quang Trọng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá, Phát triển bền vững, Miền núi

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Võ Quang Trọng. Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá tổng quan những vấn đề văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc, hiện trạng và sự biến đổi của các yếu tố văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc; Phân tích tác động và hạn chế của các các yếu tố văn hóa đến sự ổn định và phát riển vùng Tây Bắc; đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc Tây Bắc trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về những vấn đề nghiên cứu văn hóa vùng Tây Bắc. Chương 2: Những đặc trưng cơ bản và sự biến đổi của văn hóa vùng Tây Bắc. Chương 3: Văn hóa và phát triển bền vững của các dân tộc vùng Tây Bắc.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam