Nhân tố Đài Loan trong quan hệ giữa các nước lớn giai đoạn 2011-2020

Bộ

Võ Hải Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 16/04/2024

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Võ Hải Thanh. Đề tài tập trung xem xét, phân tích nhân tố Đài Loan trong quan hệ giữa các nước lớn; Đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của Đài Loan với từng nước lớn trong khu vực và trên thế giới như: quan hệ Đài Loan – Nhật Bản, Đài Loan – Trung Quốc, Đài Loan – Mỹ…, phân tích tam giác quan hệ Đài Loan – Trung Quốc – Mỹ , những thuận lợi và khó khăn, thách thức mà Đài Loan phải đối mặt trong các quan hệ này. Từ đó đưa ra những đánh giá, nhận định, dự báo về vai trò và vị trí của Đài Loan hiện nay và giai đoạn sắp tới (2011-2020) trong quan hệ giữa các nước lớn này. Qua đó đề xuất các gợi ý chính sách cho Việt Nam về quan hệ Việt Nam với Đài Loan trong bối cảnh quốc tế hiện nay và trong giai đoạn sắp tới. 
Các tin khác

Nhân tố Đài Loan trong quan hệ giữa các nước lớn giai đoạn 2011-2020

Bộ

Võ Hải Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 16/04/2024

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Võ Hải Thanh. Đề tài tập trung xem xét, phân tích nhân tố Đài Loan trong quan hệ giữa các nước lớn; Đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của Đài Loan với từng nước lớn trong khu vực và trên thế giới như: quan hệ Đài Loan – Nhật Bản, Đài Loan – Trung Quốc, Đài Loan – Mỹ…, phân tích tam giác quan hệ Đài Loan – Trung Quốc – Mỹ , những thuận lợi và khó khăn, thách thức mà Đài Loan phải đối mặt trong các quan hệ này. Từ đó đưa ra những đánh giá, nhận định, dự báo về vai trò và vị trí của Đài Loan hiện nay và giai đoạn sắp tới (2011-2020) trong quan hệ giữa các nước lớn này. Qua đó đề xuất các gợi ý chính sách cho Việt Nam về quan hệ Việt Nam với Đài Loan trong bối cảnh quốc tế hiện nay và trong giai đoạn sắp tới. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam