Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2009

Giáo dục, Giáo dục miền núi, Chính sách giáo dục, Miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Thanh. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và những tác động (tích cực và hạn chế) của chính sách giáo dục đối với một số dân tộc ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam, chỉ rõ những bất cập giữa chính sách và thực tiễn đời sống tộc người hiện nay. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm: Những đặc điểm về vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam; Chính sách giáo dục về xây dựng cơ sở vật chất;    Chính sách giáo dục về nội dung chương trình giảng dạy và sách giáo khoa; Chính sách giáo dục về phát triển nguồn nhân lực; Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị và thực hiện chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề về chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam

Bộ

Nguyễn Ngọc Thanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2009

Giáo dục, Giáo dục miền núi, Chính sách giáo dục, Miền núi

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Ngọc Thanh. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và những tác động (tích cực và hạn chế) của chính sách giáo dục đối với một số dân tộc ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam, chỉ rõ những bất cập giữa chính sách và thực tiễn đời sống tộc người hiện nay. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm: Những đặc điểm về vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam; Chính sách giáo dục về xây dựng cơ sở vật chất;    Chính sách giáo dục về nội dung chương trình giảng dạy và sách giáo khoa; Chính sách giáo dục về phát triển nguồn nhân lực; Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị và thực hiện chính sách giáo dục ở vùng cao miền núi phía Bắc Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam