Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản

Bộ

Dương Minh Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Nông nghiệp, Hiện đại hoá nông nghiệp, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Dương Minh Tuấn. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những nội dung chủ yếu về quan niệm và thực tiễn con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản trong quá trình hiện đại hóa đất nước; Làm rõ đặc điểm và vai trò của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản trong tiến trình hiện đại hóa đất nước; Phân tích chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay; Đánh giá những thành công và hạn chế của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về sự phát triển của nông nghiệp – nông thôn Nhật Bản. Chương 2: Các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn Nhật Bản. Chương 3: Khái quát mô hình phát triển nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản

Bộ

Dương Minh Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Nông nghiệp, Hiện đại hoá nông nghiệp, Nông thôn

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Dương Minh Tuấn. Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những nội dung chủ yếu về quan niệm và thực tiễn con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản trong quá trình hiện đại hóa đất nước; Làm rõ đặc điểm và vai trò của nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản trong tiến trình hiện đại hóa đất nước; Phân tích chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay; Đánh giá những thành công và hạn chế của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về sự phát triển của nông nghiệp – nông thôn Nhật Bản. Chương 2: Các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn Nhật Bản. Chương 3: Khái quát mô hình phát triển nông nghiệp và nông thôn Nhật Bản và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam