Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc

Bộ

Trần Quang Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 13/04/2024

Nông nghiệp, Hiện đại hoá nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Đề tài nghiên cứu các giai đoạn chủ yếu trên con đường phát triển hiện đại nền nông nghiệp Hàn Quốc, tập trung vào vấn đề phân tích, đánh giá các chính sách, biện pháp và thực tiễn giải quyết các vấn đề cơ bản trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Hàn Quốc từ sau Chiến tranh Triều Tiên đến nay (thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân). Qua đó đề xuất các kiến nghị cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam từ kinh nghiệm của Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về các giai đoạn trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Hàn Quốc. Chương 2: Những chính sách và biện pháp chủ yếu giải quyết các vấn đề cơ bản trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc. Chương 3: Những vấn đề cần được tiếp tục giải quyết, quan điểm chính sách của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc

Bộ

Trần Quang Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

01/01/2008 - 13/04/2024

Nông nghiệp, Hiện đại hoá nông nghiệp

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trần Quang Minh. Đề tài nghiên cứu các giai đoạn chủ yếu trên con đường phát triển hiện đại nền nông nghiệp Hàn Quốc, tập trung vào vấn đề phân tích, đánh giá các chính sách, biện pháp và thực tiễn giải quyết các vấn đề cơ bản trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Hàn Quốc từ sau Chiến tranh Triều Tiên đến nay (thành tựu, hạn chế, bất cập và nguyên nhân). Qua đó đề xuất các kiến nghị cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam từ kinh nghiệm của Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan về các giai đoạn trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp và nông thôn Hàn Quốc. Chương 2: Những chính sách và biện pháp chủ yếu giải quyết các vấn đề cơ bản trên con đường phát triển hiện đại của nông nghiệp Hàn Quốc. Chương 3: Những vấn đề cần được tiếp tục giải quyết, quan điểm chính sách của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam