Chính quyền cơ sở, hiện trạng và giải pháp đổi mới

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 16/04/2024

Nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Đào Trí Úc.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Đào Trí Úc.

(Nội dung đang được cập nhật)

Các tin khác

Chính quyền cơ sở, hiện trạng và giải pháp đổi mới

Bộ

Đào Trí Úc

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật

03/08/2012 - 16/04/2024

Nhà nước

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Đào Trí Úc.

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Đào Trí Úc.

(Nội dung đang được cập nhật)

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam