Kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010

Bộ

Nguyễn Hồng Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Chính trị

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Nhung. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp một cách hệ thống các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới 2009, dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2010 dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đánh giá những tác động có thể có của tình hình kinh tế và chính trị thế giới đến Việt Nam và đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010. Chương 2: Kinh tế và quan hệ quốc tế 2009 và triển vọng 2010 Chương 3: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010. Chương 4: Những vấn đề đặt ra từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chương 5: Tác động của kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010 đến nền kinh tế Việt Nam và một số hàm ý chính sách.
Các tin khác

Kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010

Bộ

Nguyễn Hồng Nhung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Chính trị

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Hồng Nhung. Đề tài nghiên cứu nhằm cung cấp một cách hệ thống các thông tin đã được phân tích chuyên sâu về kinh tế và chính trị thế giới 2009, dự báo tình hình kinh tế và chính trị thế giới năm 2010 dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đánh giá những tác động có thể có của tình hình kinh tế và chính trị thế giới đến Việt Nam và đưa ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010. Chương 2: Kinh tế và quan hệ quốc tế 2009 và triển vọng 2010 Chương 3: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010. Chương 4: Những vấn đề đặt ra từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chương 5: Tác động của kinh tế và chính trị thế giới 2009 và triển vọng 2010 đến nền kinh tế Việt Nam và một số hàm ý chính sách.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam