Hợp tác phát triển nông nghiệp ở một số nước Châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trần Thị Lan Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2008 - 01/01/2009

Nông nghiệp, Hợp tác nông nghiệp quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Lan Hương. Đề tài tập trung nghiên cứu những chiến lược, chương trình hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi trong thời gian gần đây, lý giải những nguyên nhân tại sao trong nhiều năm nay với nhiều hình thức hợp tác khác nhau với những khoản tiền đầu tư, hỗ trợ lớn nhưng Châu Phi vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề lương thực của mình. Từ đó xem xét những động thái hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian tới, triển vọng hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi và rút ra bài học kinh nghiệm cần thiết trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Châu Phi từ nay đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thực trạng nông nghiệp Châu Phi và những nỗ lực trong hợp tác nông nghiệp. Chương 2: Xu hướng hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi từ nay đến năm 2020. Chương 3: Những vấn đề rút ra từ hợp tác phát triển nông nghiệp ở một số nước Châu Phi và khả năng hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Châu Phi giai đoạn 2011-2020.
Các tin khác

Hợp tác phát triển nông nghiệp ở một số nước Châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Trần Thị Lan Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2008 - 01/01/2009

Nông nghiệp, Hợp tác nông nghiệp quốc tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Lan Hương. Đề tài tập trung nghiên cứu những chiến lược, chương trình hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi trong thời gian gần đây, lý giải những nguyên nhân tại sao trong nhiều năm nay với nhiều hình thức hợp tác khác nhau với những khoản tiền đầu tư, hỗ trợ lớn nhưng Châu Phi vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề lương thực của mình. Từ đó xem xét những động thái hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian tới, triển vọng hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi và rút ra bài học kinh nghiệm cần thiết trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Châu Phi từ nay đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Thực trạng nông nghiệp Châu Phi và những nỗ lực trong hợp tác nông nghiệp. Chương 2: Xu hướng hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi từ nay đến năm 2020. Chương 3: Những vấn đề rút ra từ hợp tác phát triển nông nghiệp ở một số nước Châu Phi và khả năng hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Châu Phi giai đoạn 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam