Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với một số nước Châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2008 - 01/01/2009

Quan hệ Việt Nam-Châu Phi, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Nội dung nghiên cứu của Đề tài nhằm đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Châu Phi từ trước đến nay, nhất là từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, trong đó tập trung đánh giá những thành quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; Tìm hiểu những nước, những lĩnh vực và hình thức hợp tác chủ yếu mà Việt Nam đã thực hiện từ trước đến nay; Đề xuất những quan điểm, tư duy mới làm cơ sở cho việc hình thành và hoạch định những chính sách, biện pháp mới để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với một số nước Châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tiến trình hợp tác Việt Nam – Châu Phi qua các thời kỳ.  Chương 2: Các lĩnh vực, hình thức hợp tác và những đối tác chính của Việt Nam ở Châu Phi trong thời gian vừa qua. Chương 3: Bối cảnh quốc tế mới, tầm nhìn 2050 và Chiến lược hợp tác Việt Nam – Châu Phi giai đoạn 2011-2020.
Các tin khác

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với một số nước Châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Bộ

Đỗ Đức Định

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2008 - 01/01/2009

Quan hệ Việt Nam-Châu Phi, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế, Ngoại giao

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Đức Định. Nội dung nghiên cứu của Đề tài nhằm đánh giá thực trạng quan hệ Việt Nam – Châu Phi từ trước đến nay, nhất là từ khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, trong đó tập trung đánh giá những thành quả đã đạt được, những hạn chế và nguyên nhân; Tìm hiểu những nước, những lĩnh vực và hình thức hợp tác chủ yếu mà Việt Nam đã thực hiện từ trước đến nay; Đề xuất những quan điểm, tư duy mới làm cơ sở cho việc hình thành và hoạch định những chính sách, biện pháp mới để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với một số nước Châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tiến trình hợp tác Việt Nam – Châu Phi qua các thời kỳ.  Chương 2: Các lĩnh vực, hình thức hợp tác và những đối tác chính của Việt Nam ở Châu Phi trong thời gian vừa qua. Chương 3: Bối cảnh quốc tế mới, tầm nhìn 2050 và Chiến lược hợp tác Việt Nam – Châu Phi giai đoạn 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam