Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bộ

Trương Thị Minh Sâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

03/08/2012 - 16/04/2024

Quản lý Nhà nước, Môi trường, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Thị Minh Sâm. Nội dung nghiên cứu: Đánh giá thực trạng môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Nguyên nhân của tình hình, làm rõ nguyên nhân ở góc độ quản lý Nhà nước; Thực trạng quản lý Nhà nước về môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đưa ra các kiến nghị và giải pháp có tính đặc thù nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cho cả nước nói chung

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Thị Minh Sâm. Nội dung nghiên cứu: Đánh giá thực trạng môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Nguyên nhân của tình hình, làm rõ nguyên nhân ở góc độ quản lý Nhà nước; Thực trạng quản lý Nhà nước về môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đưa ra các kiến nghị và giải pháp có tính đặc thù nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cho cả nước nói chung

Các tin khác

Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bộ

Trương Thị Minh Sâm

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn tại TP. Hồ Chí Minh

03/08/2012 - 16/04/2024

Quản lý Nhà nước, Môi trường, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Thị Minh Sâm. Nội dung nghiên cứu: Đánh giá thực trạng môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Nguyên nhân của tình hình, làm rõ nguyên nhân ở góc độ quản lý Nhà nước; Thực trạng quản lý Nhà nước về môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đưa ra các kiến nghị và giải pháp có tính đặc thù nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cho cả nước nói chung

Đề tài khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Trương Thị Minh Sâm. Nội dung nghiên cứu: Đánh giá thực trạng môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Nguyên nhân của tình hình, làm rõ nguyên nhân ở góc độ quản lý Nhà nước; Thực trạng quản lý Nhà nước về môi trường ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Đưa ra các kiến nghị và giải pháp có tính đặc thù nhằm nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường để đảm bảo sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cho cả nước nói chung

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam