Đạo giáo ở Việt Nam hiện nay

Bộ

Nguyễn Mạnh Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2008 - 01/01/2009

Tôn giáo, Đạo giáo

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo giáo- Quá trình hình thành và phát triển, đề cập tới các vấn đề như Đạo là gì? Đạo giáo trong lịch sử người Hoa; Đạo giáo – tiên đạo và cái nhìn của người Việt; Đạo giáo trong lòng tín ngưỡng các dân tộc thiểu số; Đạo giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại. Chương 2: Một số biểu hiện của Đạo giáo trong nền kinh tế thị trường, gồm các vấn đề: Có hay không một thế giới tâm linh; Khoa học dự báo tương lai; Tướng số và tương lai của con người. Chương 3: Bùa chú chữa bệnh – Thực chất vấn đề.  Chương 4: Những vấn đề đặt ra.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo giáo- Quá trình hình thành và phát triển, đề cập tới các vấn đề như Đạo là gì? Đạo giáo trong lịch sử người Hoa; Đạo giáo – tiên đạo và cái nhìn của người Việt; Đạo giáo trong lòng tín ngưỡng các dân tộc thiểu số; Đạo giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại. Chương 2: Một số biểu hiện của Đạo giáo trong nền kinh tế thị trường, gồm các vấn đề: Có hay không một thế giới tâm linh; Khoa học dự báo tương lai; Tướng số và tương lai của con người. Chương 3: Bùa chú chữa bệnh – Thực chất vấn đề.  Chương 4: Những vấn đề đặt ra.

Các tin khác

Đạo giáo ở Việt Nam hiện nay

Bộ

Nguyễn Mạnh Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Tôn Giáo

01/01/2008 - 01/01/2009

Tôn giáo, Đạo giáo

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo giáo- Quá trình hình thành và phát triển, đề cập tới các vấn đề như Đạo là gì? Đạo giáo trong lịch sử người Hoa; Đạo giáo – tiên đạo và cái nhìn của người Việt; Đạo giáo trong lòng tín ngưỡng các dân tộc thiểu số; Đạo giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại. Chương 2: Một số biểu hiện của Đạo giáo trong nền kinh tế thị trường, gồm các vấn đề: Có hay không một thế giới tâm linh; Khoa học dự báo tương lai; Tướng số và tương lai của con người. Chương 3: Bùa chú chữa bệnh – Thực chất vấn đề.  Chương 4: Những vấn đề đặt ra.

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Mạnh Cường. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Đạo giáo- Quá trình hình thành và phát triển, đề cập tới các vấn đề như Đạo là gì? Đạo giáo trong lịch sử người Hoa; Đạo giáo – tiên đạo và cái nhìn của người Việt; Đạo giáo trong lòng tín ngưỡng các dân tộc thiểu số; Đạo giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại. Chương 2: Một số biểu hiện của Đạo giáo trong nền kinh tế thị trường, gồm các vấn đề: Có hay không một thế giới tâm linh; Khoa học dự báo tương lai; Tướng số và tương lai của con người. Chương 3: Bùa chú chữa bệnh – Thực chất vấn đề.  Chương 4: Những vấn đề đặt ra.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam