Di chuyển lao động quốc tế

Bộ

Nguyễn Bình Giang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Lao động, Di chuyển lao động quốc tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Bình Giang. Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra một cái nhìn khái quát về vấn đề di chuyển lao động quốc tế qua nghiên cứu những vấn đề nổi bật, những xu hướng cơ bản và những tác động chủ yếu trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XIX, dự báo những xu hướng chính và những xu hướng sẽ nổi lên trong thập niên thứ hai của thế kỷ. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 chương. Chương 1, trình bày 4 vấn đề nổi bật về di chuyển lao động quốc tế trong thập niên đầu thế kỷ XIX: Sự thành lập của thị trường lao động toàn cầu; Sự thành lập và vai trò cũng như hạn chế của các thể chế liên quan đến di chuyển lao động quốc tế; Nạn phân biệt đối xử đối với di chuyển lao động quốc tế; Sự phối hợp liên chính phủ trong vấn đề di chuyển lao động quốc tế; Xu hướng cơ bản của di chuyển lao động quốc tế thập niên vừa qua; Khái quát các xu hướng trong chính sách xuất khẩu lao động của các nước đang phát triển và chính sách của các nước phát triển; Các tác động, hệ quả kinh tế - xã hội của di chuyển lao động quốc tế. Chương 2, trình bày 2 loại xu hướng của di chuyển lao động quốc tế trong thập niên tới. 
Các tin khác

Di chuyển lao động quốc tế

Bộ

Nguyễn Bình Giang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Lao động, Di chuyển lao động quốc tế

Nội dung:

    Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Bình Giang. Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra một cái nhìn khái quát về vấn đề di chuyển lao động quốc tế qua nghiên cứu những vấn đề nổi bật, những xu hướng cơ bản và những tác động chủ yếu trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XIX, dự báo những xu hướng chính và những xu hướng sẽ nổi lên trong thập niên thứ hai của thế kỷ. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 2 chương. Chương 1, trình bày 4 vấn đề nổi bật về di chuyển lao động quốc tế trong thập niên đầu thế kỷ XIX: Sự thành lập của thị trường lao động toàn cầu; Sự thành lập và vai trò cũng như hạn chế của các thể chế liên quan đến di chuyển lao động quốc tế; Nạn phân biệt đối xử đối với di chuyển lao động quốc tế; Sự phối hợp liên chính phủ trong vấn đề di chuyển lao động quốc tế; Xu hướng cơ bản của di chuyển lao động quốc tế thập niên vừa qua; Khái quát các xu hướng trong chính sách xuất khẩu lao động của các nước đang phát triển và chính sách của các nước phát triển; Các tác động, hệ quả kinh tế - xã hội của di chuyển lao động quốc tế. Chương 2, trình bày 2 loại xu hướng của di chuyển lao động quốc tế trong thập niên tới. 
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam